pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.11.2017 - 31.01.2018 Popularny

1506 pobrań

Pobierz (pdf, 5.61 MB)

Komunikat 1a_2018.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.11.2017 - 31.01.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych występujących na obszarze kraju w okresie 01.11.2017 - 31.01.2018, opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W I kwartale bieżącego roku hydrologicznego na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych. Sytuacja taka wystąpiła w ponad 92% analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB i to zarówno w obrębie płytko położonych systemów wodonośnych o zwierciadle swobodnym, jak również w systemach wodonośnych o zwierciadle napiętym oraz w systemach uznawanych za systemy o niezmienionym antropogenicznie charakterze, czyli takich, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 120 m p. p. t.

komunikat 1a 2018 ryc 1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w I kwartale roku hydrologicznego 2018

Wydajności źródeł

Również w przypadku większości monitorowanych źródeł w czasie I kwartału nastąpił wzrost ich średnich wydajności. Sytuację taką stwierdzono w przypadku ponad 69% źródeł. Obniżenie się wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego kwartału nastąpiło w tym czasie w przypadku ponad 23% obserwowanych źródeł.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym podczas I kwartału br. nadal utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W niemal wszystkich analizowanych punktach pomiarowych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Jedynie w rejonie miejscowości Buczyniec w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzony został, w tym czasie, brak rezerw zasobów wód podziemnych.

Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2018 r.

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2018 r.

W omawianym kwartale nie stwierdzono zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (około 99%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), przy czym w przypadku ponad 91% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO oznaczające pojawienie się stanu niżówki hydrogeologicznej występowały jedynie lokalnie w północnej części kraju.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w styczniu 2018 r.

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w styczniu 2018 r.