pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.02.2018 - 30.04.2018 Popularny

752 pobrań

Pobierz (pdf, 5.70 MB)

komunikat-psh-2a-2018-1.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.02.2018 - 30.04.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych występujących na obszarze kraju w okresie 01.02.2018 - 30.04.2018, opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W II kwartale bieżącego roku hydrologicznego na znacznej części obszaru kraju nastąpiło podniesienie się poziomu wód podziemnych w do stanu udokumentowanego w poprzednim kwartale.  Wyższy  poziom wód podziemnych odnotowano w tym czasie w przypadku 54% analizowanych punktów obserwacyjnych ujmujących wody o zwierciadle swobodnym i napiętym, przy czym na sytuację taką wpływ miało przede wszystkim podniesienie się poziomu wód ( wzrost ciśnień piezometrycznych) w systemach wodonośnych o zwierciadle napiętym oraz systemach uznawanych  za systemy o niezmienionym antropogenicznie charakterze, czyli takich, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 120 m p.p.t.

Niższe położenie zwierciadła wód zarejestrowano podczas drugiego kwartału w przypadku ponad 44% obserwowanych punktów monitoringowych. Zjawisko to dominowało zwłaszcza w przypadku studni ujmujących wody o zwierciadle swobodnym i obserwowane było głównie w południowej i centralnej części kraju. Obniżenie ciśnień piezometrycznych obserwowane było w tym czasie również, choć na mniejszą skalę, w obrębie systemów wodonośnych o zwierciadle napiętym. W przypadku niespełna 2% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pozostał na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale.

 

 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w II kwartale roku hydrologicznego 2018

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w II kwartale roku hydrologicznego 2018

Wydajności źródeł

Również w przypadku większości monitorowanych źródeł w czasie drugiego kwartału nastąpiło zmniejszenie ich średnich wydajności. Sytuację taką stwierdzono w przypadku niemal 77% źródeł. Większe wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego kwartału zarejestrowano w tym czasie w przypadku ponad 23% obserwowanych źródeł.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym podczas drugiego kwartału br. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W niemal we wszystkich analizowanych punktach obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych na poziomie niższym od 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku dwóch punktów obserwacyjnych, przy czym w jednym z nich (studnia w miejscowości Buczyniec w woj. warmińsko-mazurskim) stwierdzono brak rezerw zasobów w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2018 r.

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2018 r.

W omawianym kwartale nie stwierdzono na terenie kraju zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (ponad 98%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), przy czym w przypadku około 89% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO oznaczające pojawienie się stanu niżówki hydrogeologicznej występowały jedynie lokalnie w północnej części kraju.

.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

 

 

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2018 r.