pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.05.2018 - 31.07.2018 Popularny

513 pobrań

Pobierz (pdf, 5.72 MB)

komunikat-psh-3a-2018.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.05.2018 - 31.07.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych występujących na obszarze kraju w okresie 01.05.2018 - 31.07.2018, opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W trzecim kwartale bieżącego roku hydrologicznego na niemal całym obszarze kraju nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu udokumentowanego w kwartale poprzednim. Zjawisko to zaznaczyło się w około 88% wszystkich analizowanych studni i piezometrów należących do sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB. Obniżenia stanu wód podziemnych dominowały w tym czasie we wszystkich obserwowanych systemach wodonośnych tj. w systemach wód o zwierciadle swobodnym oraz w systemach wód o zwierciadle napiętym i to zarówno w tych położonych płycej pod powierzchnią terenu, jak i w tych, których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości większej niż 120 m p.p.t., w związku, z czym uznawane są za systemy o niezmienionym antropogenicznie charakterze.

W przypadku systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym obniżenie poziomu wód gruntowych w stosunku do wartości średniej z poprzedniego kwartału odnotowano w ponad 87% punktów pomiarowych, natomiast wzrost – w około 11% punktów. W 2% punktów obserwacyjnych poziom wód gruntowych nie uległ zmianie.

W przypadku systemu wód o zwierciadle napiętym obniżenie położenia ustabilizowanego zwierciadła wody stwierdzono w przypadku ponad 88% analizowanych punktów pomiarowych, podczas gdy wzrost położenia zwierciadła nastąpił w niespełna 11% punktów. W około 1% analizowanych punktów ciśnienia piezometryczne nie zmieniły się w odniesieniu do stanu z poprzedniego kwartału.

Podobna sytuacja panowała w głęboko położonych poziomach wodonośnych o zwierciadle napiętym.  W tym przypadku również zdecydowanie dominowało obniżanie się ustabilizowanego zwierciadła wody (około 88% punktów obserwacyjnych). Wyższe niż w poprzednim kwartale położenie zwierciadła wody zaobserwowane zostało w ponad 12% punktów.

 

 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w II kwartale roku hydrologicznego 2018

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w III kwartale roku hydrologicznego 2018

Wydajności źródeł

Wydajności monitorowanych źródeł znajdujących się na południu kraju w trzecim kwartale hydrologicznym br. w większości przypadków zmniejszyły się. Sytuację taką stwierdzono w niemal 75% źródeł. Większe wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego kwartału zarejestrowano w tym czasie w przypadku około 17% obserwowanych źródeł. W przypadku jednego źródła jego wydajność pozostała na niezmienionym poziomie.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w trzecim kwartale br. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywał się na poziomie powyżej 20% w stosunku do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

 

Rezerwy zasobów wód podziemnych na poziomie niższym od 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku około 7% wszystkich analizowanych punktów, przy czym w rejonie Płocka (województwo mazowieckie), Buczyńca (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Chróścic (woj. opolskie) odnotowany poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w styczniu 2018 r.

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2018 r.

W omawianym kwartale nie stwierdzono na terenie kraju zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (ponad 91%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), z czego w przypadku ponad 70% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO oznaczające pojawienie się stanu niżówki hydrogeologicznej zarejestrowano w przypadku około 9% punktów obserwacyjnych. Występowały one jedynie lokalnie w centralnej, północnej i południowo-zachodniej części kraju

.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

 

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2018 r.