pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.08.2018 - 31.08.2018 Popularny

615 pobrań

Pobierz (pdf, 8.31 MB)

Komunikat 4a_2018.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.08.2018 - 31.08.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych występujących na obszarze kraju w okresie 01.08.2018 - 31.08.2018, opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W sierpniu bieżącego roku na niemal całym obszarze kraju nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim miesiącu.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się położenia zwierciadła wody nastąpiło w około 74% analizowanych punktów obserwacyjnych i dotyczyło to niemal całego obszaru kraju. Podniesienie się poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w około 20% punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 6% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z lipca br.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym w większości analizowanych studni i piezometrów (ponad 77%) nastąpiło obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody. Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w ponad 21% analizowanych punktów, głównie w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego i w woj. pomorskim. W przypadku niespełna 2% punktów obserwacyjnych średnia miesięczna głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody w sierpniu nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło na terenie prawie całego kraju i odnotowane zostało w 86% obserwowanych studni, podczas gdy wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku 6% studni. W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu z lipca br.

W przypadku wszystkich obserwowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju w sierpniu nastąpiło zmniejszenie ich średnich wydajności w porównaniu do wydajności zmierzonych w poprzednim miesiącu.

komunikat 4a 2018 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w sierpniu 2018

Wydajności źródeł

Analiza zmian wydajności źródeł w sierpniu br. została przeprowadzona na podstawie pomiarów wykonanych w wytypowanych do tego celu 12 źródłach zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W sierpniu bieżącego roku we wszystkich obserwowanych źródłach nastąpiło obniżenie średnich wydajności w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w sierpniu br. uległa obniżeniu, ale nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów pomiarowych (ponad 89%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

W 10 punktach obserwacyjnych (8 studni i 2 źródła) poziom rezerw był mniejszy od 20% w odniesieniu do NNG. Sytuacja taka dotyczyła głównie południowo-zachodniej części kraju. Najgorsza sytuacja panowała w rejonie Zgorzelca (woj. dolnośląskie), Płocka (woj. mazowieckie), Chróścic i Starej Kuźni (woj. opolskie), Buczyńca (woj. warmińsko-mazurskie) oraz miejscowości Wysokie (woj. lubuskie), gdzie zarejestrowany średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

komunikat 4a 2018 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w sierpniu 2018 r.

W omawianym miesiącu w południowo-zachodniej części kraju, na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego oraz w południowej części województwa lubuskiego utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej) spowodowany znacznym obniżeniem się położenia zwierciadła wód gruntowych

.

W kwartale objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

 

komunikat 4a 2018 ryc3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w sierpniu 2018 r.