pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.09.2018 - 17.09.2018 Popularny

553 pobrań

Pobierz (pdf, 7.85 MB)

komunikat-5a-2018.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.09.2018 - 17.09.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.09.2018 do 17.09.2018 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W sierpniu bieżącego roku na niemal całym obszarze kraju nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim miesiącu.

We wrześniu bieżącego roku na niemal całym obszarze kraju nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim miesiącu.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się położenia zwierciadła wody nastąpiło w ponad 87% analizowanych punktów obserwacyjnych i dotyczyło to niemal całego obszaru kraju. Podniesienie się poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w ponad 9% punktów obserwacyjnych. W przypadku około 4% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z sierpnia br.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym również w większości analizowanych studni i piezometrów (około 80%) nastąpiło obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody.Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w około 17% analizowanych punktów. W przypadku ponad 3% punktów obserwacyjnych średnia miesięczna głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody we wrześniu nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło na terenie prawie całego kraju i odnotowane zostało w 80% obserwowanych studni, podczas gdy wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku 14% studni.

W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu z sierpnia br.

komunikat 5a 2018 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych we wrześniu 2018

Wydajności źródeł

Wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju we wrześniu br. uległy zmniejszeniu. Stan taki odnotowano w przypadku 7 spośród 12 obserwowanych źródeł. Były to źródła znajdujące się w województwach dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku 3 źródeł znajdujących się w województwach małopolskim i śląskim. Średnia wydajność pozostałych dwóch obserwowanych źródeł była na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym we wrześniu bieżącego roku uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu ze stanem z poprzedniego miesiąca, jednak nadal utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych na poziomie niższym od 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku 13% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Lokalnie w rejonie Starego Wielisławia i Szczytnej (woj. dolnośląskie), Szubina (woj. kujawsko-pomorskie), Płocka (woj. mazowieckie), Starej Kuźni i Chróścic (woj. opolskie), Buczyńca (woj. warmińsko-mazurskie) oraz miejscowości Wysokie, Nowe Żabno i Kiełpin (woj. lubuskie) średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

komunikat 5a 2018 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych we wrześniu 2018 r.

We wrześniu br. w południowo-zachodniej części kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej) spowodowany niskimi stanami wód gruntowych.W większości obserwowanych punktów pomiarowych zjawisko to uległo dalszemu pogłębieniu w odniesieniu do stanu z sierpnia br. Nieznacznie, w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zwiększyło się również jego rozprzestrzenienie.

Obecnie niżówka hydrogeologiczna występuje przede wszystkim na obszarze województwa dolnośląskiego, w centralnej części województwa opolskiego oraz w południowej części województwa lubuskiego. Lokalnie obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się również na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

komunikat 5a 2018 ryc3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną we wrześniu 2018 r.