pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 18.09.2018 - 18.10.2018 Popularny

550 pobrań

Pobierz (pdf, 7.55 MB)

komunikat-6a-2018-a.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 18.09.2018 - 18.10.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 18.09.2018 do 18.10.2018 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB z uwzględnieniem wyników obserwacji i prognoz IMGW-PIB. W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu z okresu 01.09.2018 r.-17.09.2018 r.

Poziom wód podziemnych

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się położenia zwierciadła wody nastąpiło w około 79% analizowanych punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Podniesienie się poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w ponad 15% punktów obserwacyjnych. W przypadku około 6% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z pierwszej połowy września br.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym również w większości analizowanych studni i piezometrów (około 74%) nastąpiło obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody.Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w około 21% analizowanych punktów. W przypadku ponad 5% punktów obserwacyjnych średnia miesięczna głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody we wrześniu nie uległa zmianie.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło na terenie prawie całego kraju i odnotowane zostało w 77% obserwowanych studni, podczas gdy wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku 19% studni.

W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu z pierwszej połowy września br.

komunikat 6a 2018 ryc 1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 18.09-18.10.2018 r.

Wydajności źródeł

Wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju we wrześniu br. uległy zmniejszeniu. Stan taki odnotowano w przypadku 7 spośród 12 obserwowanych źródeł. Były to źródła znajdujące się w województwach dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku 3 źródeł znajdujących się w województwach małopolskim i śląskim. Średnia wydajność pozostałych dwóch obserwowanych źródeł była na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w omawianym okresie uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu ze stanem z początku września, jednak nadal utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (81%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych na poziomie niższym od 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku 9% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Sytuacja taka dotyczyła, podobnie jak w poprzednim miesiącu, głównie południowo-zachodniej części kraju. Najgorsza sytuacja panowała w rejonie miejscowości: Wierzchy i Szubin (województwo kujawsko-pomorskie), Stary Wielisław (woj. dolnośląskie), Wysokie, Nowe Żabno, Kiełpin (woj. lubuskie) oraz Stara Kuźnia i Chróścice (woj. opolskie), gdzie zarejestrowany średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG

komunikat 6a 2018 ryc 2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 18.09 2018 do 18.10.2018 r.

We omawianym okresie, tj. 18.09.2018-18.10.2018 r. w południowo-zachodniej części kraju, na terenie województwa dolnośląskiego, w centralnej części województwa opolskiego oraz w południowej części województwa lubuskiego nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Przeprowadzone w reprezentatywnych punktach obserwacyjnych pomiary głębokości położenia zwierciadła wód gruntowych wykazały, że w 21 studniach zjawisko niżówki uległo pogłębieniu w odniesieniu do stanu z poprzednio analizowanego okresu. Również zasięg występowania wspomnianego zjawiska nieznacznie się powiększył w odniesieniu do stanu z pierwszej połowy września br. Dotyczy to przede wszystkim obszaru województwa opolskiego. W omawianym okresie niżówka hydrogeologiczna została także zaobserwowana w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się także na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

 

komunikat 6a 2018 ryc 3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 18.09.2018 do 18.10.2018 r.