pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 19.10.2018 - 19.11.2018 Popularny

Przez 507 pobrań

Pobierz (pdf, 7.45 MB)

komunikat-7a-2018.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 19.10.2018 - 19.11.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 19.10.2018 do 19.11.2018 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpiło obniżenie położenia zwierciadła wód podziemnych w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim okresie (18.09.2018 – 18.10.2018 r.).

Poziom wód podziemnych

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie położenia zwierciadła wody nastąpiło w ponad 54% analizowanych punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Podniesienie poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w niemal 39% punktów obserwacyjnych. W przypadku około 7% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z okresu 18.09 – 18.10 br.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w około 45% analizowanych studni i piezometrów. Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w 40% analizowanych punktów, natomiast w przypadku ponad 15% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych panowała taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w ponad 43% obserwowanych studni, wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku ponad 33% studni. W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu z poprzednio analizowanego okresu.

komunikat 7a 2018 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 19.10-19.11.2018 r.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w okresie od 19 października do 19 listopada bieżącego roku uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu ze stanem z okresu od 18.09 do 18.10 br., jednak nadal utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości (77%) analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych w przedziale od 0 do 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku około 11% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Lokalnie w rejonie miejscowości Wierzchy i Szubin (województwo kujawsko-pomorskie), Stary Wielisław (woj. dolnośląskie), Wysokie, Kiełpin (woj. lubuskie), Lipsko (woj. mazowieckie), Ścięgna (woj. świętokrzyskie) oraz Stara Kuźnia, Łącznik i Chróścice (woj. opolskie) średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

komunikat 7a 2018 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 19.10 2018 do 19.11.2018 r.

W omawianym okresie w południowo-zachodniej części kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej) spowodowany niskimi stanami wód gruntowych, przy czym stopień tego zagrożenia był na podobnym poziomie jak w poprzednio analizowanym okresie. Obecnie niżówka hydrogeologiczna występuje przede wszystkim na obszarze województwa dolnośląskiego, w centralnej części województwa opolskiego, w południowej części województwa lubuskiego oraz w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się także na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

 

komunikat 7a 2018 ryc3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 19.10.2018 do 19.11.2018 r.