pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.01.2019 - 31.01.2019 Popularny

Przez 1058 pobrań

Pobierz (pdf, 7.37 MB)

Komunikat 2a_2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.01.2019 - 31.01.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim okresie, tj. od 11 do 31 grudnia 2018 r.

 

 

Poziom wód podziemnych

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym wzrost średniego położenia zwierciadła wody nastąpił w około 84% analizowanych punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Obniżenie poziomu wód podziemnych nastąpiło w tym czasie w 14% punktów obserwacyjnych. W przypadku około 2% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z okresu 11-31.12.2018 r.

 

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w około 86% analizowanych studni i piezometrów. Obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w 12% analizowanych punktów, natomiast w przypadku ponad 2% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie.

 

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w około 8% obserwowanych studni, natomiast wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku aż 92% studni.

 

 komunikat 2a 2019 ryc1

 

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 1-31.01.2019 r.

 

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

 

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w styczniu wzrosła w stosunku do okresu od 11 do 31 grudnia ub. r., nadal utrzymując się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

 

W większości (94%) analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych w przedziale od 0 do 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku około 4% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Lokalnie, na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i opolskiego średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

 

 komunikat 2a 2019 ryc2

 

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 1-31.01.2019 r.

 

W styczniu nasilenie, utrzymującej się od sierpnia 2018 r. w południowo-zachodniej części kraju, niżówki hydrogeologicznej uległo znacznemu zmniejszeniu. W ciągu ostatniego miesiąca niżówka nie przejawiała już charakteru zjawiska regionalnego i choć stwierdzona została na niewielkich obszarach w obrębie województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego to uznać należy, że zjawisko to ma obecnie charakter lokalny, a jego aktualna i prognozowana skala nie daje podstaw do dalszego utrzymywania stanu zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju.

 

komunikat 2a 2018 ryc3

 

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 1-31.01.2019 r.