pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 11.12.2018 - 31.12.2018 Popularny

Przez 244 pobrań

Pobierz (pdf, 5.33 MB)

Komunikat 1a_2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 11.12.2018 - 31.12.2018

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 11 do 31.12.2018 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim okresie, tj. od 20.11-10.12.018 r.

 

 Poziom wód podziemnych

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym wzrost średniego położenia zwierciadła wody nastąpił w około 50% analizowanych punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Obniżenie poziomu wód podziemnych nastąpiło w tym czasie w 40% punktów obserwacyjnych. W przypadku około 2% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z okresu 20.11-10.12.2018.

 W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w około 62% analizowanych studni i piezometrów. Obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w 37% analizowanych punktów, natomiast w przypadku ponad 1% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w około 55% obserwowanych studni, natomiast wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku aż 37% studni. W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu z poprzednio analizowanego okresu.

 komunikat 1a 2019 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 11-31.12.2018 r.

 Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nieznacznie wzrosła w stosunku do okresu od 11 listopada do 10 grudnia ub. r., nadal utrzymując się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości (87%) analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych w przedziale od 0 do 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku około 10% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Lokalnie, na obszarze województw: opolskiego, mazowieckiego i śląskiego średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

 

 komunikat 1a 2019 ryc2

 Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 11-31.12.2018r.

W omawianym okresie w południowo-zachodniej części kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej) spowodowany niskimi stanami wód podziemnych, przy czym stopień tego zagrożenia był na podobnym poziomie jak w poprzednio analizowanym okresie. Obecnie niżówka hydrogeologiczna występuje na obszarze województwa dolnośląskiego, w centralnej części woj. opolskiego, w południowo-zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz południowej i zachodniej części woj lubuskiego.

 

komunikat 1a 2018 ryc3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 11-31.12.2018 r.