Konferencja inaugurująca - relacja

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej”.

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej. Prezentacje wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i państwowej służby geologicznej. Odbyła się debata z udziałem zaproszonych ekspertów oraz dyskusja dotycząca najważniejszych problemów i najpilniejszych potrzeb administracji geologicznej.

Konferencja zgromadziła ponad 100 przedstawicieli administracji geologicznej, a także przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Konferencję otworzyła i gości powitała dr Magdalena Sidorczuk, Kierownik Działu Informacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

DSCN0759

Gości powitała dr Magdalena Sidorczuk z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Podczas uroczystości otwarcia podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński podkreślił, że realizowany projekt jest wyjściem naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedstawicieli administracji geologicznej oraz chęcią dyskusji i współpracy, ponieważ dużym problemem podkreślanym przez geologów powiatowych i wojewódzkich jest trudność w kontaktach z przedstawicielami administracji centralnej oraz brak jasnych wytycznych, przede wszystkim w interpretacji zagadnień prawnych. Minister zadeklarował chęć współpracy, a także pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości w interpretacji przepisów prawa.

DSCN0768

Przemawia Główny Geolog Kraju - dr inż. Sławomir Brodziński

Dyrektor ds. promocji i współpracy PIG-PIB prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski przedstawił udział Instytutu w działaniach skierowanych do administracji geologicznej. Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi działalność doradczą w zakresie geologii niezbędną do realizacji zadań administracji geologicznej od 2008 r. W latach 2008-2009 realizował projekt „Centralny monitoring i system wspomagania działalności administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów”, w którym m.in. udzielano konsultacji z zakresu przepisów prawa oraz geologii. Od 2012 r. w Instytucie realizowany jest projekt „Geologia Samorządowa”, w ramach którego powstał serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa. Dyrektor Pieńkowski podkreślił również wagę realizowanego aktualnie projektu szkoleń dla administracji geologicznej.

DSCN0779

Prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski opowiada o projektach PIG-PIB w zakresie wsparcia administracji geologicznej

Magdalena Sidorczuk, kierownik Działu Informacyjnego PIG omówiła projekt „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” i etapy jego realizacji. Skierowany jest on do osób pełniących funkcje geologów powiatowych i wojewódzkich. Jego celem jest wsparcie merytoryczne pracowników administracji geologicznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu szeroko rozumianej geologii, a także możliwość bezpośrednich spotkań i wymiany poglądów pomiędzy pracownikami administracji geologicznej, a pracownikami państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Podczas prezentacji przedstawionych przez zespół projektowy, Anita Starzycka omówiła wyniki konsultacji przeprowadzonych podczas spotkań informacyjnych w urzędach marszałkowskich oraz poprzez ankietę internetową na temat podstawowych problemów i najpilniejszych potrzeb edukacyjnych administracji geologicznej.

Z kolei Kamilla Olejniczak zaprezentowała strukturę, zadania i kompetencje organów administracji geologicznej.

Dyrektor departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Rafał Miland przedstawił najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przede wszystkim w zakresie węglowodorów oraz pozostałych kopalin, a także zmiany dotyczące regulacji w zakresie państwowej służby geologicznej i najistotniejsze zmiany dla organów administracji samorządowej.

Prof. dr hab. Marek Nieć z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk przedstawił referat pt. "Racjonalna gospodarka złożami kopalin – wymagania i problemy".

Kolejnym, bodaj najbardziej istotnym punktem programu konferencji była debata i dyskusja dotycząca najpilniejszych potrzeb i problemów administracji geologicznej. W debacie udział wzięli (w kolejności alfabetycznej):   

  • Waldemar Kazimierczak - geolog wojewódzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • Małgorzata Kucharska - geolog powiatowy z Ostrowa Wielkopolskiego,
  • Rafał Miland - dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,
  • Andrzej Narwojsz - geolog powiatowy z Gdyni,
  • prof. dr hab. Marek Nieć z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Kamilla Olejniczak z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, reprezentująca państwową służbę geologiczną.

DSCN0798

Debata na temat kondycji administracji geologicznej

Obecny system administracji geologicznej został ukształtowany 15 lat temu. To dobry czas na podsumowanie, dlatego podczas debaty padły pytania o ocenę kondycji administracji geologicznej oraz największe trudności związane z pełnieniem funkcji geologów powiatowych i wojewódzkich. Uczestnicy debaty wskazywali przede wszystkim na szeroki zakres obowiązków i niedobory kadrowe w urzędach, a także częste zmiany przepisów prawnych i problemy z ich interpretacją.

Jednym z zasygnalizowanych problemów okazał się brak wystarczającej współpracy pomiędzy różnymi szczeblami administracji geologicznej oraz zdezintegrowane środowisko. Wskazywano, że zagadnienia z zakresu geologii są traktowane w starostwach jako mało istotne, a brak znajomości specyfiki pracy geologa przez bezpośrednich przełożonych utrudnia jej wykonywanie. Wskazano także na bardzo prozaiczne problemy, jak brak czasu na wykonywanie pracy terenowej, zbyt małą możliwość wykorzystywania pojazdów służbowych i brak miejsca na archiwa geologiczne.

Powszechną bolączką okazał się brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań z zakresu geologii. Podkreślano, że środkiem zaradczym mogłaby być zmiana w przepisach, umożliwiająca inny podział opłat eksploatacyjnych za eksploatację kopalin, z przeznaczeniem większej puli na zadania administracji geologicznej.

Jako sposób na usprawnienie pracy i podniesienie jej jakości wskazywano zmiany o charakterze organizacyjnym (m.in. regularne spotkania geologów wojewódzkich z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz z geologami powiatowymi), prawne (m.in. wprowadzenie jednolitych sposobów postępowania przy wydawaniu decyzji oraz wzorów wniosków) i ekonomiczne (zwiększenie środków finansowych na zadania realizowane przez administrację geologiczną). Podkreślono szczególnie mocno rolę szkoleń i stałego podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych całej grupy.

Projekt „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” ma zasięg ogólnopolski. Objęty jest honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomira Brodzińskiego. Finansowany jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

26.02.2015 r.

Autorki: Maja Kowalska, dr Magdalena Sidorczuk, Anita Starzycka