Państwowa służba hydrogeologiczna wspiera ochronę ujęcia wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 2 października 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta dotyczące zanieczyszczenia środowiska, powstałego w wyniku działalności dawnego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych. Inicjatorem spotkania był burmistrz miasta Pan Jerzy Bauer. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz spółki PKP. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany był przez dyrektora PIG-PIB dr Tomasza Nowackiego oraz Romualda Bielenia, zastępcę kierownika Programu Hydrogeologia i Środowisko.


Zanieczyszczenie środowiska w rejonie dawnego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych, w szczególności gruntu i wód podziemnych, ma charakter historyczny. W wyniku wieloletniej działalności Zakładu do gruntu i wód podziemnych w sposób niekontrolowany przedostawały się toksyczne substancje z grupy WWA, BTEX i fenoli. Zanieczyszczenia te, migrujące w wodach podziemnych od dziesięcioleci, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zlokalizowanego nieopodal wielootworowego ujęcia wód podziemnych, będącego podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę pitną.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w ramach ustawowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) monitoruje od 2016 r. problem zanieczyszczenia wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej. Na spotkaniu z mieszkańcami dyrektor Nowacki przedstawił wyniki dotychczasowych badań i plany dalszych działań PSH.

W październiku 2018 roku rozpoczęty został projekt mający na celu szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, skali zanieczyszczenia wód podziemnych, a także oceny zagrożenia dla ujęcia oraz sposobów jego ochrony.

ostrow dyr mos2

Prezentacja wyników dotychczasowych badań i plany dalszych działań związanych z ochrona wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej (fot. Ministerstwo Środowiska)

ostrow dyr tyg ostrolecki

W spotkaniu udział wzięli (od lewej): Dyrektor PIG - PIB dr Tomasz Nowacki i Romuald Bieleń, zastępca kierownika Programu Hydrogeologia i Środowisko (fot. Mieczysław Bubrzycki, Tygodnik Ostrołęcki)