Ukazał się marcowy numer Przeglądu Geologicznego

Marcowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas ukazały się już 793 numery pisma.

W aktualnym wydaniu Przeglądu Geologicznego (2019-03, tom 67) polecamy lekturę artykułu Stanisława Wołkowicza pt. Ewolucja głównych kierunków działania PIG w latach 1919–2019. W ciągu 100 lat cele realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny podlegały istotnym zmianom. Było to związane ze stopniem rozpoznania budowy geologicznej kraju, zapotrzebowaniem na surowce mineralne i kierunkiem rozwoju gospodarczego. Pierwszy okres obejmował lata 1919–1952. Charakteryzował się zwiększonym naciskiem na kartografię geologiczną oraz na badania podstawowe i regionalne. Główne efekty to opracowanie mapy geologicznej Polski w skali 1: 300 000 oraz odkrycia nowych złóż (hematytu i pirytu w Rudkach, fosforytów w Rachowie, węgla kamiennego w rejonie Lwowa - Wołynia i soli w rejonie Izbicy – Kłodawy). Drugi okres, obejmujący lata 1953–1989, był czasem wytężonych prac poszukiwawczych, co zaowocowało imponującym odkryciem złóż surowców mineralnych: siarki, miedzi i srebra, rud żelaza, węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego, soli potasowych, barytu, fluorytu, magnezytu i rud Cu-W-Mo. Po 1989 r. nastąpiła zmiana koncepcji poszukiwania i eksploracji zasobów mineralnych. Państwo zrezygnowało z opracowywania i dokumentowania zasobów, pozostawiając to zadanie prywatnym firmom i inwestorom. Rozpoczął się trzeci okres, który trwa do dziś. W tym czasie fundamentalną rolę pełniło i pełni nadal gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ich dostępność dla szerokiego grona odbiorców. Jest to zgodne z koncepcją budowania społeczeństwa informacyjnego. Obecne główne kierunki działalności Państwowego Instytutu Geologicznego obejmują ochronę środowiska, w szczególności środowiska gruntowo - wodnego, monitorowanie wód gruntowych, gleb i osadów dennych oraz gospodarka odpadami. Istotne znaczenie ma także edukacja geologiczna i ochrona dziedzictwa geologicznego i górniczego.

W numerze znajdziemy również blok artykułów pod redakcją Katarzyny Jarmołowicz - Szulc okazji IX Ogólnopolskiej Konferencji "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii", która odbędzie się w Warszawie w dniach 28–29 marca 2019 r. Wśród 20 artykułów znajdziemy pełen przekrój zagadnień oraz prześledzimy nowe trendy badań w dziedzinie petrografii. My polecamy dwa artykuły: Charakterystyka morfologiczno - mineralogiczna konkrecji polimetalicznych ze strefy Clarion - Clipperton na Oceanie Spokojnym – wyniki wstępne (autorzy: Agata Kozłowska - Roman i Stanisław Z. Mikulski) oraz Wybrane elementy badań petrologicznych w obrębie złoża BMB (autor: Katarzyna Jarmołowicz-Szulc).

Zapraszamy do lektury!

pg 03 19

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.