Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła kolejną prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie występować jedynie lokalnie na terenie kraju, głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Na przeważającym obszarze kraju zwierciadło wód podziemnych będzie układało się w bezpiecznej strefie. Lokalnie, głownie w obrębie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się może poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że lokalnie w obrębie województw: lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego i podkarpackiego może wystąpić brak rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w odniesieniu do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto, również lokalnie, głównie w obrębie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym, przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

Planowana aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu kwartału.

 prognoza-3b-2019-ryc1.jpg

Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej według scenariuszy A i B

prognoza-3b-2019-ryc2.jpg

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – maj 2019 rok

prognoza-3b-2019-ryc3.jpg

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – maj 2019 rok

okl prognoza 3b 2019

Przeczytaj: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych - okres od 01.04.2019 do 31.05.2019

 

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Liczba ujęć wód podziemnych na obszarze kraju, które działają aktywnie w ramach poboru rejestrowanego wynosi ponad 18 000, w tym około 15 000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg działania w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia. Według aktualnych danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ok. 70% zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego (nierejestrowanego) korzystania z wód, prowadzenia nawodnień rolniczych oraz stanowią podstawę dla utrzymania ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód podziemnych.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących miesiącach.

W prognozie wykorzystano wyniki pomiarów głębokości do zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dostępnych do dnia 28.02.2019 r. z uwzględnieniem obserwacji i prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wykorzystano również dostępne dane z realizacji procedur dotyczących corocznej aktualizacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych i poboru rejestrowanego oraz komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej 3a/2019.

Źródło: Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH)