IX Ogólnopolska Konferencja "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii"

W dniach 28-29 marca 2019 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii". Organizatorem i gospodarzem wydarzenia był Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w Warszawie.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, organizowanym od 2001 r. przez pracowników PIG-PIB, a zarazem członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Konferencje (I -V), które odbyły się w latach w latach 2001-2011, miały miejsce w Warszawie. Kolejne edycje (VI – VIII)  zorganizowane w okresie 2013 – 2017 odbywały się w: Leszczach k. Kłodawy, Sandomierzu i Krakowie.

Tegoroczna konferencja była szczególnym wydarzeniem, gdyż odbyła się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia Państwowego Instytutu Geologicznego.

Celem konferencji była prezentacja znaczenia badań petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych w geologii. Cykliczne spotkania pozwalają na przedstawienie wyników przeprowadzanych badań, prezentację osiągnięć naukowych uczestników oraz dyskusję poruszanych zagadnień w gronie specjalistów petrologów i mineralogów.

Do czynnego udziału w IX konferencji zgłosiło się 35 uczestników z różnych jednostek naukowych Polski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy). W konferencji wzięło udział 55 zarejestrowanych osób oraz zaproszeni uczestnicy.

Podczas konferencji poruszono szereg zagadnień, ujętych w bloki tematyczne, w których autorzy deklarowali swój udział w zależności od treści prezentacji zgłaszanych w postaci referatów, czy posterów:

 • I – Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych;
 • II – Procesy sedymentacyjne / Źródła materiału detrytycznego;
 • III – Krążenie fluidów / Oddziaływanie na skały;
 • IV – Petrografia i geochemia materii organicznej;
 • V – Procesy hydrotermalne / Tworzenie złóż;
 • VI – Procesy magmowe / Procesy metamorficzne;
 • VII – Badania izotopowe / Badania geochemiczne;
 • VIII – Metody analityczne / Eksperymenty;
 • IX – Petrologia w projektach interdyscyplinarnych.

Zasadnicze obrady poprzedziła prezentacja historyczna Polscy petrografowie i mineralodzy – na przestrzeni stu lat istnienia Państwowego Instytutu Geologicznego wygłoszona przez dr M. Kuberską. W czasie dwudniowej konferencji wygłoszonych zostało 26 referatów i przedstawiono 13 posterów. Odbyło się 7 sesji tematycznych i oddzielna sesja posterowa. Prezentowane referaty i postery objęły zakresem zarówno obszar Polski, jak i inne rejony świata. Pokazały bogate spektrum metodyczne oraz możliwości zastosowania badań mineralogiczno - petrograficznych zarówno w geologii, jak i w innych dziedzinach nauki.

uczestnicy kon petromin

Uczestnicy konferencji w pierwszym dniu obrad. Fot. A. Kozłowska

uczestnicy2 konf petromin

W przerwie drugiego dnia obrad. Fot. M. Kuberska

Abstrakty i manuskrypty prezentacji autorskich zgłoszonych na konferencję zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych. Są to: publikacje w Przeglądzie Geologicznym (2019, vol. 67, nr. 3: 128-129; 146-208; blok 19 manuskryptów), w Biuletynie PIG (2019, vol. 474: 1-90; 7 prac w wersji angielskiej) oraz w Zeszycie Abstraktów (2019, 1-45, ISBN:978-83-66305-25-0).

materialy konf petromin

Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji. Fot. K. Jarmołowicz-Szulc

Referaty IX Ogólnopolskiej Konferencji „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii” - w kolejności wygłaszania

 • Marta Kuberska: Polscy petrografowie i mineralodzy – na przestrzeni stu lat istnienia Państwowego Instytutu Geologicznego
 • Aleksandra Kozłowska: Warunki temperaturowe w czasie diagenezy piaskowców pensylwanu w rejonie Morza Bałtyckiego
 • Katarzyna Jarmołowicz-Szulc: Wybrane elementy badań petrologicznych w dolomicie głównym złoża BMB
 • Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Grzegorz Racki, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik: Środowisko sedymentacji i domniemane źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru)
 • Jakub Kotowski, Krzysztof Nejbert, Danuta Olszewska-Nejbert: Proweniencja osadów piaszczystych albu niecki miechowskiej (południowa Polska) na podstawie badań składu chemicznego turmalinów
 • Paweł Brański: Pochodzenie materiału osadowego retyku i hetangu w dawnej bruździe śródpolskiej (na podstawie wyników badań geochemicznych skał ilastych)
 • Ewelina Krzyżak: Analiza mikrofacjalna dolomitu głównego (Ca2) we wschodniej części wielkopolskiej platformy węglanowej
 • Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska: Zagadnienia wieku depozycji materiału okruchowego na przykładzie dojrzałych osadów proterozoiku w domenie mazowieckiej
 • Grzegorz Nowak: Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety Środkowe)
 • Patrycja Wójcik-Tabol, Anna Górecka-Nowak, Grzegorz Nowak: Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej
 • Konrad Ziemianin: Charakterystyka petrograficzna rozproszonej materii organicznej z warstw menilitowych
 • Anna Macioch, Rafał Siuda: Wtórne minerały arsenu złóż kruszców w Kletnie i Złotym Stoku (Sudety, SW Polska)
 • Krystyna Wołkowicz, Stanisław Wołkowicz: Mineralizacja w uranonośnych piaskowcach triasu dolnego syneklizy perybałtyckiej
 • Stanisław Mikulski: Aplikacje metod izotopowych (Re-Os, U-Pb oraz O) dla rozwiązania istotnych zagadnień genetyczno - geochronologicznych złóż rud metali w Polsce
 • Anna Grabarczyk: Geochemiczne porównanie skał jotunitowych masywu suwalskiego i intruzji Sejn w północno-wschodniej Polsce
 • Agata Duczmal - Czernikiewicz, Andrzej Muszyński, Tomasz Runka, Bożena Gołębiewska, Danuta Michalska, Łukasz Karwowski: Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko
 • Ewa Krzemińska, Leszek Krzemiński: Populacje cyrkonu w skałach magmowych Gór Świętokrzyskich – nowe dane i propozycje ich interpretacji
 • Rafał Małek, Stanisław Mikulski: Geochemiczno – mineralogiczne badania koncentracji pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo - siarczkowej w paśmie łupkowym Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne
 • Maciej Swęd: Wstępne wyniki badań geochemicznych i mineralogicznych stref wietrzenia złoża cynku i ołowiu (obszar śląsko – krakowski)
 • Agata Duczmal – Czernikiewicz, Natalia Hoska, Marcin Zimny, Daniel Zimny: Miedź, nikiel, ołów i cynk w strefach wpływu eksploatacji złóż miedzi Dolnego Śląska
 • Katarzyna Kądziołka, Jakub Kierczak, Anna Pietranik: Charakterystyka mineralogiczna faz metalicznych z miedziowych żużli hutniczych Starego Zagłębia Miedziowego
 • Miłosz Huber, Tamara Bayanowa, Paweł Serov, Sebastian Skupiński, Lesia Lata, Aleksey Korchagin, Alexander Mitrofanov, Nadezhda Ekimova, Elena Nitkina, Igor Kamensky, Dmitry Elizarov: Ewolucja wybranych paleoproterozoicznych PGE intruzji w świetle badań geochemicznych, izotopowych i geochronologicznych w rejonie NE Fennoskandii
 • Jacek Grabowski, Patrycja Wójcik-Tabol, Andrzej Chmielewski, Krzysztof Leszczyński, Izabela Ploch: Zmiany klimatyczne na pograniczu jury i kredy a wskaźniki mineralogiczne i geochemiczne - nowe dane z basenu polskiego (otwór wiertniczy Kcynia IG 2)
 • Jacek Grabowski, Patrycja Wójcik-Tabol, Hubert Wierzbowski: Zmiany paleoproduktywności i wahania paleoklimatyczne w późnym beriasie: Chemostratygrafia, stratygrafia izotopowa i minerały ilaste w profilu Barlya (zachodni Bałkan, Bułgaria)
 • Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska: Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych.

Postery na IX Ogólnopolskiej konferencji – w kolejności alfabetycznej autorów

 • Andrzej Chmielewski, Andrzej Głuszyński, Sławomir Oszczepalski, Artur Kuczak: Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice-Gaworzyce
 • Beata Gebus-Czupyt, Stanisław Chmiel, Andrzej Trembaczowski, Bartosz Wach: Badania składu izotopowego azotanów (δ15N, δ18O) i fosforanów (δ18O) narzędziem identyfikacji zanieczyszczeń wód eutroficznych
 • Anna Dobrzeniecka-Górka: Sedymentologia, petrologia i geochemia utworów permo-triasu (Pzt?) Niżu Polskiego – implikacje stratygraficzne
 • Witold Dymowski: Badania mineralogiczno - petrograficzne okruszcowania Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko - krakowskiego
 • Dorota Fiedor: Koncentracja pierwiastków ziem rzadkich (REE), U i Th w popiołach fluidalnych
 • Miłosz Huber, Andrzej Trembaczowski, Sebastian Skupiński, Lesia Lata, Olga Mokrushin: Nowe wyniki badań w mikroobszarze, analiz geochemicznych oraz stabilnych izotopów siarki δ34S z rejonu góry Aluaiv, agpatytowej intruzji alkalicznej Lovoziero (N Rosja)
 • Miłosz Huber, Tamara Bayanova, Wiesław Gruszecki, Wojciech Grudziński, Paweł Serov, Sebastian Skupiński, Lesia Lata, Yuriy Neradovski, Artem Mokrushin, Olga Iakovleva: Granitognejsy rejonu Murmańska o wieku 3.75 Ga – nowe dane analiz w mikroobszarze
 • Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Krystyna Wołkowicz: Nowe osiągnięcia w badaniach minerałów przy użyciu spektrometru Ramana
 • Agata Kozłowska-Roman, Stanisław Mikulski: Charakterystyka morfologiczno-mineralogiczna konkrecji polimetalicznych ze strefy Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym – wyniki wstępne
 • Marta Kuberska, Anna Becker, Aleksandra Kozłowska: Charakterystyka przestrzeni porowej piaskowców triasu dolnego okolic Warszawy
 • Magdalena Ożóg, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Tomasz Ćwiertnia: Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach i wzbogacaniu rud chromu
 • Katarzyna Sadłowska, Stanisław Mikulski: Identyfikacja domieszek V, Co, Ni i Au w minerałach kruszcowych rud Fe-Ti-V (NE Polska) na podstawie analiz na mikrosondzie rentgenowskiej EMPA
 • Katarzyna Zboińska, Wojciech Bartz, Anna Potysz: Kilka uwag o własnościach dolnośląskich kredowych piaskowców ciosowych i ich wykorzystaniu w architekturze

Tekst: K. Jarmołowicz-Szulc


logo nfosgw dofinansowanieKonferencja została zorganizowana w ramach tematu Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej i sfinansowana ze środków NFOŚiGW