Ukazał się czerwcowy numer Przeglądu Geologicznego

Czerwcowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas ukazało się już 796 numerów pisma.

Aktualny numer Przeglądu Geologicznego (2019-06, tom 67) jest zróżnicowany tematycznie. Zawiera wiadomości gospodarcze, recenzje, polemiki, artykuły z zakresu prawa, geologii złóż i ochrony środowiska. Nie zabrakło tekstów podsumowujących dokonania Instytutu w setnym roku jego działania.

Polecamy artykuł wstępny Koniec wydobycia węgla w Europie Zachodniej, w którym Adam Maksymowicz przedstawił krótki rys wydobycia tego surowca w Europie. Epoka wydobycia węgla kamiennego rozpoczęła się w Anglii pod koniec XVIII wieku - jego roczna produkcja wynosiła wtedy 6 mln ton. Z biegiem lat znaczenie węgla stale wzrastało, a czarny surowiec stał się podstawą rozwoju gospodarczego Europy. Jednak od lat 60-tych ubiegłego wieku w Europie Zachodniej notuje się coraz mniejsze zainteresowanie wydobyciem surowca. Autor przedstawia obecną sytuację i prognozy zapotrzebowania na węgiel w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, prognozując dalsze jego zużycie.

W cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji" Tomasz Janicki przedstawił Archiwum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia. Tworzenie archiwum i gromadzenie próbek geologicznych rozpoczęto w 1919 r., wraz z utworzeniem Państwowego Instytutu Geologicznego. Podczas II Wojny Światowej zbiory te zostały rozproszone i w większości zniszczone. W 1945 roku placówka wznowiła pracę i obecnie Instytut prowadzi 7 archiwów rdzeni i próbek geologicznych. Są to: Leszcze k. Kłodawy (195 000 próbek); Kielniki – Przymiłowice (163 000), Szurpiły (107 000), Piaseczno (100 000), Hołowno (94 000), Michałów (37 000) i Halinów (28 000). Opracowana i systematycznie rozwijana przez Instytut Centralna Baza Danych Geologicznych jest największą i najważniejszą bazą tego typu dla obecnego obszaru Polski. Baza ta obejmuje między innymi podsystemy: Dokumenty, Odwierty, Miejsca badań, Geofizyka studni, Analizy, Depozyty i Zbiory geologiczne.

Interesujące tezy przedstawili autorzy w artykule Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych. Otwór Cianowice-2 wywiercono kilka kilometrów na północny zachód od Krakowa. Pod osadami jurajskimi, na głębokości 265,3–600,0 m odkryto osady ediakaru z przejawami polimetalicznej mineralizacji kruszcowej, reprezentowanej przez grupę kilkunastu minerałów rudnych. Jest to niskotemperaturowa, hydrotermalna mineralizacja, która wskazuje na związek z intruzją kwaśnych skał magmowych. Aby zlokalizować tą hipotetyczną intruzję przeprowadzono szczegółowe testy grawimetryczne i magnetyczne. W rezultacie odkryto ujemną anomalię grawimetryczną z minimum w rejonie Maszyc i Prądnika Ojcowskiego. Planowane są dalsze odwierty i badania dla uzyskania większej pewności interpretacji.

Zapraszamy do lektury!

pg okl 1 2019 06

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.