Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2018 rok

Co roku przygotowywane jest "Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego". To syntetyczne przedstawienie aktywności Instytutu w dziedzinie zadań państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej oraz działalności naukowej. "Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2018 rok" zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową.

Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB za 2018 rok kolejny raz pokazało nasz duży potencjał naukowy i badawczy. Prowadzone prace służą zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego państwa, a także ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

W 2018 roku Państwowy Instytut Geologiczny – PIB realizował 530 projektów, z czego 233 to projekty kontynuowane. Zakończono realizację 297 projektów. Większość kluczowych projektów była realizowana w pionie służby geologicznej. Pracownicy tego pionu ściśle współpracują z pracownikami pionu badań i rozwoju. Łącznie, w 2018 roku realizowano 74 projekty z zakresu państwowej służby geologicznej (psg) oraz 6 zadań z zakresu państwowej służby hydrogeologicznej (psh).

W 2018 r. prowadzono 176 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych (bez tzw. zleceń obcych). Rozpoczęto prace nad trzema prestiżowymi projektami finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2018 roku w Instytucie rozpoczęto 11 projektów, w których finansowania udzieliła Unia Europejska.

Najbardziej perspektywicznymi projektami realizowanymi w 2018 roku to kontynuacja rozpoznania regionalnej budowy geologicznej i badania podstawowe, wspierające zagadnienia surowcowe. Szacowano zasoby złóż, rozpoznano strefy perspektywiczne, integrowano dane geologiczne i złożowe. Niektóre z prowadzonych badań mają charakter pionierski w kraju, a nawet wnoszą walor nowości do badań światowych. Efektem prac Instytutu są także różnotematyczne i różnoskalowe mapy geologiczne, a także aktualizacja i reambulacja starszych opracowań. 

 6 gilo

Jeden z kluczowych projektów to "Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi – ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych GZW wraz z odwierceniem otworu badawczego". Za jego realizację Instytut otrzymał godło "Teraz Polska"

Coraz bardziej perspektywicznym tematem jest geotermia. Projekty realizowane w Instytucie w 2018 r. dotyczyły zarówno geotermii średnio- i wysokotemperaturowej, czyli tej klasycznej – najbardziej pożądanej i wykorzystywanej w ciepłowniach geotermalnych, jak również geotermii niskotemperaturowej, potocznie nazywanej płytką, wykorzystywanej w instalacjach gruntowych pomp ciepła.

Tematyka projektów realizowanych w 2018 r. w dziedzinie hydrogeologii i ochrony środowiska obejmowała rozpoznawanie warunków hydrogeologicznych i ochronę wód podziemnych, badania stanu środowiska gruntowo-wodnego dla określenia wpływu działalności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych, określanie ryzyka środowiskowego różnego typu działalności i inwestycji, a także prowadzenie prac metodycznych w celu opracowywania nowych metod analitycznych i wdrażania nowoczesnych technologii do badań. Instytut wykonywał też prace związane z inwentaryzacją, badaniem i prognozowaniem zagrożeń geologicznych oraz dokumentowaniem warunków geologiczno-inżynierskich.

esri2

Za utworzenie Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskich (BDGI) Instytut otrzymał nagrodę SAG (Special Achievement in GIS Award)

Priorytetowy kierunek działania PIG-PIB w zakresie geologii morza  stanowią projekty dotyczące szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej dna Bałtyku oraz jego strefy brzegowej.

Badania rekonstrukcji zmian klimatu obejmowały różnorodną tematykę badawczą – począwszy od analiz geochemicznych profili powierzchniowych i otworowych, poprzez klasyczne analizy sedymentologiczne, stratygraficzne, paleontologiczne i palinologiczne wybranych obszarów i odcinków wiekowych, po rekonstrukcje środowisk kopalnych w oparciu o zaawansowane badania izotopowe. W 2018 r. realizowano 20 projektów z zakresu badań paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych. 

PIG-PIB jako główny depozytariusz informacji geologicznej w Polsce, gromadzi ją, archiwizuje, przetwarza i udostępnia. W celu zwiększanie jej dostępności i jakości wprowadzono nowoczesne metody zarządzania zasobami informacyjnymi i informatycznymi Instytutu. Istotnym osiągnięciem w obszarze informacji geologicznej było wdrożenie nowego portalu danych przestrzennych (portal mapowy GEOLOGIA), który w innowacyjny sposób oraz w podziale na kategorie interesariuszy udostępnia do przeglądania, analiz przestrzennych i atrybutowych setki zestawień danych geologicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych powiązanych z zewnętrznymi danymi referencyjnymi.

portal geologia2.jpg

Portal GEOLOGIA to innowacyjny sposób prezentowania danych przestrzennych

Instytut prowadził liczne projekty w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i promocji. Przyświecały im następujące cele – wzrost poziomu wiedzy geologicznej w społeczeństwie, budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu oraz polskiej geologii.

Podsumowując – rok 2018 był dla nas bardzo pracowity, ale osiągnięte efekty ugruntowały mocną pozycję Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB jako placówki badawczo – naukowej oraz pełniącej rolę państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

okladka sprawozdanie 2018

(na podstawie Sprawozdania z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2018 rok)