Zespół projektu WaterProtect na Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2019

Międzynarodowy projekt WaterProtect wkroczył w decydującą fazę realizacji. Po dwóch latach badań i konsultacji społecznych hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wraz z partnerami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) i Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach (ITP) przystąpili do opracowania propozycji działań i rekomendacji dla mieszkańców oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości wód badanej zlewni. Już po raz trzeci zespół WaterProtect wziął udział w największych w Polsce targach rolnych Agro Pomerania, które odbywają się rokrocznie w Barzkowicach k/Szczecina. Targi są okazją do spotkania z rolnikami oraz zaprezentowania im wyników badań, a także przeprowadzenia warsztatów na temat stosowania dobrych praktyk rolniczych.

5 września 2019 r. w Oddziale Pomorskim PIG-PIB w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji zarządzająco - kontrolnych w obszarze gospodarki wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Gminy Warnice, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie), którym zaprezentowano wyniki badań oraz wnioski dotyczące stanu środowiska wodnego zlewni Gowienicy Miedwiańskiej. Wychodząc naprzeciw wcześniej formułowanym oczekiwaniom, przedstawiono również wykonane w ramach projektu narzędzie informatyczne, umożliwiające dostęp do informacji o zlewni za pomocą mobilnej aplikacji.

Podczas dyskusji rozpatrywano możliwości podjęcia efektywnych działań w celu ograniczenia ładunku azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych. Wskazano na bariery uniemożliwiające osiągnięcie oczekiwanego efektu, pomimo wiedzy na temat słabego stanu wód oraz podejmowanych działań. Sformułowane wnioski będą zaprezentowane podczas konferencji zamykającej projekt, która planowana jest na marzec 2020 roku. Po dyskusji zaproszeni goście wzięli udział w wycieczce na terenie zlewni, gdzie mieli okazję obejrzeć punkty badawcze oraz funkcjonujące rozwiązania hydrotechniczne na rzece Gowienica Miedwiańska.

agropomerania2019 1 agropomerania2019 2

Spotkanie z przedstawicielami instytucji zarządzająco - kontrolnych w obszarze gospodarki wodnej (RZGW, ARMiR, Urząd Gminy Warnice, ZWiK) w siedzibie PIG-PIB w Szczecinie

agropomerania2019 3 agropomerania2019 4

Terenowy objazd zlewni

W następnym dniu odbyły się warsztaty dla rolników ze zlewni Gowienicy Miedwiańskiej. Podczas objazdu obszaru badań pobrano próbki wód i wykonano terenowe oznaczenia stężenia azotanów w wodach. Omówiono także sposoby stosowania dobrych praktykach rolniczych (BNPs) w praktyce. Po części terenowej, w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się prezentacja wyników projektu, połączona z dyskusją. Zaproszeni rolnicy aktywnie wypowiadali się na temat problemów dotyczących funkcjonowania zlewni.

agropomerania2019 10 agropomerania2019 12

Część teoretyczna w ramach warsztatów dla rolników ze zlewni Gowienicy Miedwiańskiej

agropomerania2019 5 agropomerania2019 6
agropomerania2019 7 agropomerania2019 8

Warsztaty w terenie dla rolników ze zlewni Gowienicy Miedwiańskiej

Podobnie jak w latach ubiegłych stoisko Instytutu PIG-PIB podczas Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2019 przyciągało wielu odwiedzających. Liczne konkursy stanowiły atrakcję dla najmłodszych, zaś profesjonalne porady dotyczące stosowania praktyk rolniczych wzbudzały zainteresowanie dorosłych. Po raz kolejny była możliwość zbadania stężenia azotanów w próbkach wód pobranych ze studni gospodarskich, które były poddawane badaniom w polowym laboratorium na stoisku PIG-PIB. Obecność Instytutu na targach rolnych przyczynia się do budowania świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami oraz ochrony środowiska naturalnego.

agropomerania2019 9 agropomerania2019 11

Stoisko Instytutu na Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2019

agropomerania2019 14 agropomerania2019 15

Pomiar stężenia azotanów w laboratorium polowym PIG-PIB na Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2019

Tekst: Małgorzata Woźnicka, Urszula Czarniecka-Januszczyk
Zdjęcia: Urszula Czarniecka-Januszczyk, Wojciech Paciura

Przeczytaj więcej o projekcie WaterProtect >>

logo ue Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
water logo Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450