PIG-PIB nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska

26 listopada 2019 r. w Warszawie dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podpisał list intencyjny o nawiązaniu i kontynuacji współpracy między Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym a Stowarzyszeniem buildingSMART Polska. Współpraca dotyczyć będzie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw. List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.

2

List podpisali: dr inż. Mateusz Damrat - dyrektor PIG – PIB (w środku) oraz Juliusz Żach - Prezes Zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska (z prawej) i Jacek Boruc - Członek Zarządu (z lewej)

Ponadto na spotkaniu obecni byli: dr Edyta Majer - Kierownik Zespołu Geologii Inżynierskiej w Centrum Geozagrożeń PIG-PIB , Anna Rydzy - Kierownik Biura buildingSMART Polska , Grzegorz Kacprzak - Kierownik Zespołu Projektowego Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A., Seweryn Bodus - Asystent Projektanta, Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A. oraz Paweł Pietrzykowski - geolog inżynierski, Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A.

BuildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, która rozwija, standaryzuje i udostępnia rozwiązania technologiczne, służące wymianie danych BIM, czyli cyfrowej informacji o cechach fizycznych i funkcjonalnych obiektu budynku. Stanowi to podstawę do podejmowania decyzji na wszystkich etapach inwestycji: od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, aż po zarządzanie i eksploatację. Z kolei openBIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach oraz wymianie informacji. openBIM to inicjatywa buildingSMART oraz wiodących dostawców oprogramowania, wykorzystujących otwarty Model Danych buildingSMART.

3

Wdrażanie systemów zarządzania informacją o budynku BIM (źródło: Majer E., Sokołowska M., Frankowski Z. - red., 2018)

Polski oddział Stowarzyszenia został utworzony 5 czerwca 2019 r. Obecnie w Stowarzyszeniu działa 13 firm, a partnerami jest 7 podmiotów – włącznie z Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB

1

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB będzie współpracował ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB stosuje już innowacyjne rozwiązania, związane z wdrażaniem i stosowaniem narzędzi klasy Business Intelligence. Stwarzają one wiele możliwości, m.in. integrację danych z różnych źródeł w spójnej postaci (punkt, czas, lokalizacja), analizy w czasie rzeczywistym, czy dostarczaniem informacji oraz alertowaniem.

Posiadamy też dane geologiczne na potrzeby rozwiązań geoBIM i Smart City – zgromadzone w Bazie Danych Geologiczno – Inżynierskich (BDGI), z której udostępniamy ponad 400 000 profili otworów wiertniczych, 30 warstw informacyjnych GIS oraz ponad 3200 map, ujętych w 15 atlasach geologiczno – inżynierskich. Są to dane o geomorfologii, gruntach i skałach i ich parametrach fizyczno – mechanicznych, występowaniu i głębokości wód gruntowych, warunkach budowlanych oraz o naturalnych i antropogenicznych zagrożeniach geologicznych. Dzięki temu, możemy wykonywać wizualizacje 3D budowy geologicznej i wspierać wybór optymalnej lokalizacji inwestycji.

Dane geologiczne są udostępniane na stronie atlasy.pgi.gov.pl oraz w aplikacjach geolog.pgi.gov.pl i geologia.pgi.gov.pl.

Braliśmy także udział, jako lider konsorcjum, w opracowaniu „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego", które zawierają elementy geoBIM i będą stosowane przy realizacji nowych inwestycji drogowych w GDDKiA.

Tekst: Anita Starzycka, Edyta Majer, materiały prasowe Stowarzyszenia buildingSMART Polska