Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach projektu GeoEra HOVER WP7

Obecna sytuacja związana z pandemią oraz obostrzenia obowiązujące w krajach europejskich nie wpłynęły na harmonogram realizacji projektu HOVER WP7 ”Harmonized vulnerability to pollution mapping of the upper aquifer (HaVuPo)”, w ramach którego opracowana zostanie jednolita mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie w skali pan-europejskiej (1:1 500000) oraz 11 map w skalach regionalnych (od 1:50000 do 1:250000) w różnych częściach Europy. Co ciekawe, zostanie wykonana tylko jedna mapa transgraniczna, obejmująca fragment dolnego biegu rzeki Odry po stronie polskiej i niemieckiej. 

Do oceny wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenia wybrano metodę rangową DRASTIC, a na obszarach krasowych - metodę COP. W realizacji projektu udział bierze 11 służb geologicznych, w tym Państwowa Służba Hydrogeologiczna (pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: mgr Magdalena Nidental oraz mgr Marzena Jarmułowicz-Siekiera).

hover

Państwa biorące udział w projekcie HOVER WP7 wraz z lokalizacją obszarów pilotażowych (BGR, prezentacja - HOVER – WP7 ”Harmonized vulnerability to pollution mapping of the upper aquifer (HaVuPo)”, Kick Off – GeoERA, 04.07.2018 Brussels)

27 kwietnia 2020 r. odbyło się czwarte spotkanie grupy roboczej HOVER WP7. Uczestnicy spotkali się na wideokonferencji w zaciszu swoich domów. 21 reprezentantów służb geologicznych omówiło m. in. postęp prac na swoich obszarach pilotażowych. Polsko–niemiecki obszar pilotażowy został przedstawiony w formie prezentacji, podczas której skomentowano poszczególne warstwy wejściowe oraz wstępny wynik kalkulacji metodą DRASTIC. Uczestnicy spotkania omówili również definicje, zakresy i znaczenia klas podatności stosowanych w metodzie DRASTIC.

Aby ujednolić, wypracować i uzgodnić definicje klas powołano grupę roboczą, której liderem został Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. W skład w/w grupy weszły również służby geologiczne Irlandii (GSI), Danii (GEUS), Hiszpanii (IGME), Katalonii (ICGC) oraz Niemiec (BGR).

Kolejne zagadnienie dotyczyło zasilania wód podziemnych (net recharge) na obszarach pilotażowych. Uczestnicy wideokonferencji dyskutowali nad metodami oraz danymi wejściowymi do jego obliczania. W przypadku tego parametru podejście i dostępne dane różniły się w zależności od kraju. Przykładowo, Słowenia (GeoZS) korzysta z modelu matematycznego (P-ETP-odpływ), Finlandia (GTK) pod uwagę bierze rodzaj gruntu oraz średni odpływ z 30 lat (P-ETP-odpływ), a Irlandia (GSI) odpływ oraz pojemność warstwy wodonośnej. Natomiast Austria (GBA) w obliczeniach nie uwzględnia spływu powierzchniowego i zakłada 100% infiltrację. Irlandia (GSI), Katalonia (ICGC) i Hiszpania (IGME) to kraje, których służby geologiczne przygotowują mapę wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie dla krasowych obszarów pilotażowych z zastosowaniem metody COP. Jednocześnie, wspomniane służby geologiczne Katalonii, Hiszpanii oraz Danii (GEUS) przedstawiły wstępne wyniki testów walidacyjnych z zastosowaniem metod: DRASTIC w połączeniu z użytkowaniem gruntów oraz DRASTIC w połączeniu z czasem przesączania (travel time). Katalonia zastosowała metodę DRASTIC-N i w swoich obliczeniach starała się uwzględnić stężenie azotanów.

Kolejne spotkanie grupy roboczej planowane jest we wrześniu 2020 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej geoera.eu/projects/hover8

Tekst: Magdalena Nidental, Marzena Jarmułowicz-Siekiera

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej