Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych we wrześniu 2020 r.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna opracowała nową prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych, które obejmują blisko 90% obszaru kraju.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, ich zasobów i zagrożeń

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni niżówka hydrogeologiczna będzie występować w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Ponadto zjawisko to, o znacznie mniejszym rozprzestrzenieniu, może wystąpić także na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych we wrześniu 2020 r. na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz, w mniejszym stopniu, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się może poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego. W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim i dolnośląskim.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach.

Okładka wydawnictwa Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 września 2020 roku do 30 września 2020 roku

Opracowanie publikowane jest na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

  • SNG-SNO*, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak tego typu położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.
  • SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (NG) charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości opisanej jako poziom średni niski z wielolecia (SNG).
  • NG [m] – średnia z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej (NG) dla okresu wielolecia.