Otwarcie wystawy z okazji 100 lat Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu

W 2021 roku jubileusz 100-lecia obchodzi Oddział Górnośląski, najstarsza jednostka regionalna Państwowego Instytutu Geologicznego. Z tej okazji 9 lipca dyrektor Oddziału dr Janusz Jureczka wspólnie z Prezydentem Miasta Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim i Zastępcą Prezydenta Michałem Zastrzeżyńskim uroczyście otworzyli wystawę poświęconą 100-letniej działalności Oddziału. Patronat nad wystawą i obchodami 100-lecia objął Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Wystawę usytuowano w centralnym pasażu Sosnowca, a jej otwarciu towarzyszyła ekspozycja ciekawych okazów geologicznych i skamieniałości. Zorganizowano także szereg konkursów geologicznych dla najmłodszych. W uroczystości wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta Sosnowiec, Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB oraz mieszkańcy Sosnowca.

 

logo


Spotkanie otworzył dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka, który krótko przedstawił historię placówki i jej działalność, a w szczególności – przyczyny i cele utworzenia 100 lat temu stałej stacji terenowej w zagłębiu węglowym. Podkreślił znaczenie tego regionu dla odrodzonego Państwa Polskiego, a także szczególną sytuację Zagłębia, którego obszar do 1914 r. funkcjonował w trzech odrębnych organizmach państwowych – Rosji, Niemiec i Austro-Węgier. Sytuacja ta wymagała podjęcia wielu pilnych prac, w tym także geologicznych – głównie z zakresu kartografii powierzchniowej i bilansu zasobów surowców naturalnych, zwłaszcza węgla kamiennego. Te zadania zostały postawione przed Państwowym Instytutem Geologicznym i w znacznej części realizowane były w utworzonej Stacji Terenowej PIG.

Wystawa 100 lat Oddziału Górnośląskiego w pasażu na Placu Stulecia w Sosnowcu

Wystawę "100 lat Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego" można obejrzeć do połowy sierpnia 2021 r. w pasażu na Placu Stulecia w Sosnowcu. Fot. Michał Rolka, PIG-PIB

Dyrektor Jureczka dodał również, że mimo zmieniających się wraz z upływem czasu zadań geologicznych nadrzędna idea działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – służba dla Państwa i społeczeństwa polskiego – jest niezmienna i wciąż aktualna.

Otwarcie wystawy 100 lat Oddziału Górnośląskiego PIG w Sosnowcu

Przemawia Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Z jego prawej strony stoi Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka. Fot. Michał Żaba, PIG-PIB

Następnie głos zabrał Prezydent Arkadiusz Chęciński, który w historycznym ujęciu przedstawił znaczącą rolę Oddziału Górnośląskiego dla rozwoju regionu – z dominującą pozycją górnictwa węgla kamiennego oraz zarysował najistotniejsze wyzwania przed jakimi stoi współczesna gospodarka, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej. Pan Prezydent podkreślił z całym przekonaniem, iż działalność Oddziału Górnośląskiego w obszarze nowych technologii, alternatywnych źródeł energii, w tym energii odnawialnej i wykorzystania ciepła Ziemi, a także w obszarze metod skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych przyniesie dalsze korzyści dla tutejszej społeczności i środowiska naturalnego.

Po okolicznościowych przemówieniach prowadząca spotkanie Anna Stachura zaprosiła gości do zwiedzenia wystawy. Wspólne zwiedzanie wystawy było okazją do przybliżenia przez dyrektora Oddziału ciekawej historii Placówki Terenowej Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przedstawienia realizowanych przez Oddział zadań Państwowej Służby Geologicznej i Hydrogeologicznej w regionie.

Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń i zarysowania wizji przyszłości, w której niezmiennie Instytut i jego Pracownicy będą służyć lokalnej gospodarce, wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się świata.

7

Współpraca między Oddziałem Górnośląskim PIG-PIB a Miastem Sosnowiec układa się znakomicie. Od lewej: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński i Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka. Fot. Michał Żaba, PIG-PIB
 

Wystawa 100 lat Oddziału Górnośląskiego w pasażu na Placu Stulecia w Sosnowcu

Dla mieszkańców Sosnowca - małych i dużych - przygotowano liczne atrakcje geologiczne. Fot. Tomasz Chmura, PIG-PIB

Wystawa została przygotowana przez pracowników Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB: Katarzynę Strzemińską, Pawła Woźniaka i Weronikę Nadłonek, a projekt graficzny opracowali Michał Żaba i Remigiusz Maślanka. Ekspozycja wystawy jest planowana do połowy sierpnia 2021 r.

Zobacz: pdf Wystawa 100 lat Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu (97.41 MB)

 

Galeria zdjęćTekst: Katarzyna Strzemińska
Zdjęcia: Tomasz Chmura, Michał Rolka, Michał Żaba

logotyp nfosigw

Wystawa została opracowana w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023 i została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej