PIG-PIB na Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 26-29 września 2021 r. w Toruniu zgromadziło licznych przedstawicieli świata nauki, administracji i biznesu. Podczas wydarzenia Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowali: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek oraz Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej, kierownik projektu pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”. Zadanie to zostało nagrodzone Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych".

Organizatorem Forum było Centrum Inteligentnego Rozwoju. Podczas wielu prezentacji i paneli dyskusyjnych zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe i rozwiązania technologiczne. Wystąpienia i dyskusje prowadzone były w ramach trzech głównych bloków tematycznych: "tech science", "lifescience" oraz "social and natural science". Przedstawione podczas Forum trendy rozwoju poszczególnych branż i dziedzin nauki potwierdziły słuszność celów realizowanych przez PIG-PIB w obszarze cyfryzacji, integracji i standaryzacji danych.

Podczas gali będącej częścią Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się również uroczyste wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”. Nagrodę odebrali zastępca dyrektora PIG-PIB ds. nauki i rozwoju Piotr Szrek i kierownik projektu WPKG Katarzyna Jóźwik. W konkursie wyróżnieni zostali innowatorzy, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie.

nagroda wpkg1

Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek (pierwszy z lewej) i Katarzyna Jóźwik odbierają Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2021 za realizację projektu pn. Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”

nagroda wpkg2

Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek (drugi z lewej) i Katarzyna Jóźwik podczas gali Forum Inteligentnego Rozwoju

Przyznana nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

nagroda list

Nagrodzony projekt pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” (akronim WPKG) to stanowiący duże wyzwanie, złożony i strategiczny projekt państwowej służby geologicznej. 

Celem projektu jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację/przeglądarkę mapową.

W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł.

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej.

Z uwagi na skalę udostępnienia zasobów kartograficznych i zakres narzędzi GIS jakie dostępne będą dla użytkowników bezpośrednio w przeglądarce, WPKG jest projektem innowacyjnym również na poziomie kraju. Beneficjentami projektu będą wszyscy, którzy korzystają z map i zbiorów danych geologicznych - zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, jednostki naukowe, środowisko akademickie, jak i studenci oraz pozostali obywatele, chcący uzyskać dane o budowie geologicznej terenu, warunkach hydrogeologicznych czy środowiskowych.

Równolegle w projekcie WPKG realizowane są także prace związane z budową nowej wersji systemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (SMGP), która jest podstawowym produktem kartografii geologicznej PIG-PIB i stanowi dane źródłowe dla wielu innych opracowań geologicznych i tematycznych.

Strona www projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)”