Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w lipcu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W lipcu 2022 r. na przeważającej części obszaru kraju nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Sytuację taką odnotowano w około 85% punktów obserwacyjnych poddanych analizie. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano w tym czasie w grupie punktów stanowiących ponad 8% ogólnej liczby punktów objętych analizą, tj. o 6% mniej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. Sytuacja taka zarejestrowana została tylko lokalnie we wschodniej, południowej i północnej części kraju. W przypadku niespełna 7% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w czerwcu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lipcu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lipcu 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W lipcu wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do stanu zarejestrowanego w poprzednim miesiącu, jednak nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 92%, tj. o 5% mniej niż w czerwcu br.), stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły około 8% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w około 3% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

W lipcu 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno w województwie kujawsko-pomorskim, Chartów w województwie lubuskim, Karłowiczki w województwie opolskim, Lipsk w województwie podlaskim oraz Miechucino w województwie pomorskim.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W lipcu na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zjawisko niżówki zwiększyło swe rozprzestrzenienie, obejmując poza obszarem województwa pomorskiego, również części województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

W skali kraju stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 24 punktach obserwacyjnych, co stanowi około 15% wszystkich analizowanych punktów, podczas gdy w czerwcu br. punkty takie stanowiły około 11% badanej populacji. W dziesięciu spośród tych punktów w omawianym miesiącu poziom wód podziemnych uległ dalszemu obniżeniu w stosunku do stanu z czerwca br.

Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w lipcu br. stwierdzono także w innych regionach Polski, lecz zjawisko to miało charakter lokalny. W 33 punktach obserwacyjnych (ponad 20%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w lipcu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna. Liczba punktów obserwacyjnych, w których swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG) zmniejszyła się w omawianym miesiącu z około 73% do 65%.

Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2022 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

grafika ilustracyjna