Kolejne warsztaty dla geologicznej administracji samorządowej

W dniach 21 i 22 maja 2024 r. w Baranowie pod Warszawą odbyły się jednodniowe warsztaty terenowe pt. „Badania geologiczno-inżynierskie”, zorganizowane przez PIG-PIB przy współudziale Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Wydarzenie było dedykowane pracownikom administracji samorządowej. Tegoroczne spotkanie dotyczyło wykonywania badań geologiczno-inżynierskich w zakresie wierceń badawczych, pobierania próbek gruntów, skał i wód gruntowych oraz badań „in-situ”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu pn.: „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. 

Szkolenie było prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Uczestnicy mieli okazję obserwować pracę geologów i pracowników wiertni, którzy prowadzili badania geologiczno-inżynierskie związane z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Pierwszą część warsztatów poprowadził Sławomir Krysiak. Na początek zaprezentowane zostało sondowanie CPT oraz omówione sondowanie CPTU. Prowadzący szczegółowo omawiał każdy etap badania, od instalacji urządzenia w gruncie, przez wprowadzenie sondy, aż po interpretację wyników. Zaprezentował również inne rodzaje sond, omawiając ich charakterystykę, działanie i specyfikę wyników.

Kolejnym punktem programu było wykonanie wiercenia przy użyciu wiertnicy mechanicznej, z zastosowaniem świdra spiralnego (szneka). Podczas tej demonstracji omówiono specyficzne cechy tej techniki wiercenia.

grupa osób w terenie obserwuje wiercenie w gruncie

Uczestnicy warsztatów podczas prezentacji sprzętu (fot. Piotr Jarzębowski)

W drugiej części spotkania Maciej Pawlak zaprezentował wiercenie rdzeniowe z rurowaniem. Przedstawiciel PZW BPG szeroko omówił rodzaje wierceń oraz wykorzystywanego sprzętu, zwracając uwagę na odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu prowadzonych badań. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na jakość badań gruntu. Szczególnie skupiono się na czasie trwania prac oraz konieczności stałego nadzoru. Podkreślono, że tego rodzaju praktyki nie tylko poprawiają jakość uzyskiwanych wyników, ale również wspierają firmy działające zgodnie z przepisami.

 grupa osób w terenie przygląda się wierceniu przez wiertnicę w gruncie

Uczestnicy przyglądają się pracom przygotowawczym do przeprowadzenia badania gruntu sondą CPT

grupa osób w terenie z kaskami na głowach i w odblaskowych kamizelkach

Sławomir Krysiak prezentuje i omawia wyniki prowadzonych badań "in-situ"

grupa osób w terenie z kaskami na głowach i w odblaskowych kamizelkach

Sławomir Krysiak prezentuje i omawia działanie wiercenia z zastosowaniem świdra spiralnego

Uczestnicy warsztatów aktywnie dyskutowali na temat zalet i wad różnych metod badawczych. Wymieniano się także poglądami o celowości prowadzonych badań, wyborze najbardziej efektywnych metod oraz znaczeniu dobrej komunikacji między geologiem a pracownikiem wiertni.

grupa osób w terenie z kaskami na głowach i w odblaskowych kamizelkach

Maciej Pawlak omawia z uczestnikami wiercenie rdzeniowe z rurowaniem

grupa osób w terenie przygląda się wierceniu w gruncie

Pracownicy wierni prezentują pobór prób gruntu metodą rdzeniową z rurowaniem (fot. Piotr Jarzębowski)

Treść merytoryczna dotycząca omówionych zagadnień na warsztatach, jak również zakres tematyczny związany z realizacją obowiązków pracowników branży geologiczno-górniczej zostaną szerzej rozwinięte podczas kolejnej, trzeciej już edycji konferencji „Współczesna Geologia Samorządowa”, która odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2024 r. Będzie to doskonała okazja do kontynuowania rozpoczętych rozmów i dyskusji oraz dalszego promowania dobrych praktyk zawodowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach, jak również do udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa.

Wszystkie potrzebne informacje są umieszczane na stronie internetowej Geologii Samorządowej w zakładce Warsztaty oraz w zakładce Konferencje.

20240521 120318m

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącymi

Tekst: Maria Wojcieszak