Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2023 r.

Najnowszy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z 2023 roku. W "Bilansie…" przedstawiono informację o blisko 15 tysiącach udokumentowanych złóż.

Najnowszy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" zawiera dane dotyczące 14 918 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

W przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informacje o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółowe informacje o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Źródło danych o zasobach złóż kopalin, niezbędnych do sporządzenia "Bilansu..." stanowią dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – ministra właściwego ds. środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego.

Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 poz. 633 ze zm.), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. z 2021 poz. 998 tj.).

grafika ilustracyjna

PIG-PIB opracował "Bilans..." samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych, sporządził go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ww. ustawy.

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz "Bilansu..." (w postaci pliku PDF) udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

"Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" ukazuje się od ponad 70 lat, a PIG-PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 r.

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski

Tekst: Marcin Szuflicki

Zobacz infografiki:

grafika ilustracyjna

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania psg pn.: "Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin".

logo sfinansowano nfosigw