Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych – 01.03–31.05.2017 r.

SYNTEZA

 

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego, na części obszarów zwierciadło płytkich wód podziemnych będzie się kształtować poniżej stanu ostrzegawczego (SNO). Ponadto lokalnie na terenie kraju może dochodzić do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie się układał w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia.

 

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wynosił ponad 20%. Jednocześnie przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów przewiduje, że w obrębie województw: mazowieckiego, lubuskiego, śląskiego i dolnośląskiego znajdą się obszary, w których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

 

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, na obszarze województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego będzie występować zjawisko niżówki hydrogeologicznej. Ponadto lokalnie warunki do rozwoju tego zjawiska mogą wystąpić również na terenie innych województw, w tym głównie pomorskiego i opolskiego.

Długo utrzymująca się niżówka hydrogeologiczna może powodować obniżenie ciśnień w głębszych, naporowych poziomach wodonośnych. Jednak nie powinno to wpłynąć na pracę ujęć eksploatujących te poziomy. Jedynie w sytuacji niekorzystnych warunków hydrogeologicznych i znacznie zwiększonego poboru wód może dojść do spadku wydajności niektórych ujęć, zwłaszcza w warunkach niewielkiej różnicy pomiędzy wysokością ciśnienia w warstwie wodonośnej a depresją eksploatacyjną studni.

prognoza 2b 2017 ryc

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – marzec 2017 rok

 

Prognoza ma na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku rozwoju stanu hydrogeologicznego, przy założonym niekorzystnym scenariuszu rozwoju sytuacji meteorologicznej.

 

Pełny tekst prognozy jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html