Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Scenariusze dotyczące ryzyka deformacji gruntu - zaawansowane usługi dotyczące oceny (DORIS) Międzynarodowy 2010 2013
System wspomagania informacji i polityki europejskiej w celu zrównoważonego dostępu do europejskich zasobów surowców mineralnych i energetycznych EuroGeoSource Międzynarodowy 2010 2013
Umożliwienie dostępu do informacji geologicznej w celu wsparcia GMES PanGeo Międzynarodowy 2011 2014
Paneuropejska akcja koordynacyjna dotycząca geologicznego składowania CO2 CGS Europe Międzynarodowy 2010 2013
TransGeoTherm - Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy. Projekt pilotażowy Międzynarodowy 2012 2014
Badania dotyczące ustrukturyzowanych informacji statystycznych na temat ilości i jakości złóż surowców w UE Międzynarodowy 2013 2014
Europejska sieć informacyjna na temat zaopatrzenia w surowce mineralne Międzynarodowy 2013 2015
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich Międzynarodowy 2013 2016
Wiedza i umiejętności z zakresu nauk geologicznych w afrykańskich służbach geologicznych Międzynarodowy 2013 2015
Model budowy geologicznej, regionalne poziomy stratotypowe i klimat plejstocenu środkowego i młodszego w południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi Międzynarodowy 2014 2017