Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zestawienie i wstępna interpretacja danych otworowych, sejsmicznych i dostępnych map geologicznych strefy przygranicznej Polski zachodniej w ramach współpracy z Niemiecką Federalną Służbą Geologiczną Krajowy 2011 2012
Zintegrowana biostratygrafia osadów z pogranicza kredy i paleogenu jednostki podśląskiej i śląskiej (nanoplankton wapienny, otwornice, dinocysty ), implikacje paleobiologiczne i paleogeograficzne Krajowy 2013 2015
Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza (ShaleMech). Krajowy 2014 2017
Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski Krajowy 2005 2011
Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA. Krajowy 2013 2017
Zlepieńce ediakaru - klucz do poznania prekambryjskiej historii geologicznej bloku górnośląskiego Krajowy 2012 2014
Zlepieńce ediakaru - klucz do poznania prekambryjskiej historii geologicznej bloku górnośląskiego Krajowy 2012 2015
Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych Krajowy 2009 2010
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Zmiany klimatyczne i środowiskowe w późnym synemurze i wczesnym (Brak sugestii) (jura dolna) - zapis mineralogiczny w epikontynentalnym basenie polskim Krajowy 2013 2014