Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska Krajowy 2019 2023
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2021 2023
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy Krajowy 2021 2023
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Krajowy 2021 2023
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG) Krajowy 2021 2023
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB. Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap II – otwór badawczy Chrząstowice PIG-1 Krajowy 2020 2023
Ocena stopnia szczelności oraz charakterystyka geologiczna i geomechaniczna wybranych struktur na potrzeby podziemnego magazynowania i składowania substancji na obszarze Niżu Polskiego Krajowy 2022 2023
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Krajowy 2019 2023