Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego Krajowy 2007 2010
Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa Krajowy 2009 2010
Litostratygrafia i zasadnicze cechy rozwoju paleogeograficzno-facjalnego ordowiku i syluru na bloku małopolskim Krajowy 2007 2010
Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty bioróżnorodności morskich zespołów faun mszywiołowych (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe) oraz ich znaczenie dla procesu ewolucji, zmian klimatycznych i związków biogeograficznych w ekosystemie polarnym Antarktyda Krajowy 2009 2010
Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych Krajowy 2009 2010
Tło geochemiczne skał magmowych z NE obrzeżenia GZW Krajowy 2009 2010
Metodyka opracowania mapy potencjału radonowego obszarów zbudowanych z czwartorzędowych utworów glacjalnych Krajowy 2009 2010
Strefowość mineralizacji kruszcowych wokół intruzji kłodzko-złotostockiej w Sudetach Krajowy 2008 2010
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Cianowice-2 (na N od Krakowa) na podstawie badań geochemiczno-petrograficznych Krajowy 2009 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010