Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000 Krajowy 2009 2010
Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego Krajowy 2009 2010
Granica trias/jura w seriach reglowych Tatr, magnetobiostratygrafia i podatność magnetyczna Krajowy 2009 2010
Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim Krajowy 2009 2010
Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku) Krajowy 2009 2010
Siedliska denne polskiego Bałtyku Krajowy 2009 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych z odsłonięć w Częstochowie, w świetle badań mikropaleontologicznych Krajowy 2009 2010
Opracowanie metodyki badań dla potrzeb rekultywacji i rewitalizacji terenów po przemysłowej eksploatacji torfu Krajowy 2009 2010
Mapy podatności osuwiskowej w świetle analizy GIS - studium z wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego Krajowy 2009 2010
Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego Krajowy 2008 2010