Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego Krajowy 2007 2010
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny Krajowy 2007 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych Krajowy 2006 2010
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010
Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe Krajowy 2005 2011
Korelacja chemostratygraficzna utworów nadkładu badeńskiej serii ewaporatowej w brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Krajowy 2005 2011