GEOFIZYKA INŻYNIERSKA

grafika ilustracyjna


Wykonujemy kompleksowe, nieinwazyjne badania geofizyczne na potrzeby budownictwa, zagospodarowania terenu i ochrony środowiska. Oceniamy stan skarp i nasypów oraz wałów przeciwpowodziowych. Rozpoznajemy tereny dawnej i obecnej eksploatacji górniczej i wykrywamy obiekty archeologiczne. Wyniki naszych badań staramy się powiązać z danymi uzyskanymi w toku innych badań geologicznych, np. podczas wierceń, kartowania, sondowania czy analiz laboratoryjnych.

Precyzyjnie rozpoznajemy właściwości gruntu do głębokości 200 m p.p.t.