Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji przyznało nowy Certyfikat akredytacji laboratoriów badawczych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – nr AB 283.

Od 1992 roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

Podkategorie

Leksykon państwowej służby hydrogeologicznej został przygotowany z myślą o hydrogeologach, geologach, studentach nauk o ziemi, pracownikach administracji państwowej i samorządowej, a także osobach zainteresowanych terminologią dotyczącą wód podziemnych.

Wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej i harmonizowanych z nimi polskich aktów prawnych powoduje systematyczny wzrost liczby nowych terminów, których zakres jest rozrzucony po różnych źródłach bibliograficznych.

Do praktyki hydrogeologicznej weszły liczne terminy z zakresu informacji przestrzennej, kartografii cyfrowej i baz danych hydrogeologicznych. Jesteśmy świadkami wdrażania dyrektywy INSPIRE i potrzeby określania nowych terminów na temat informacji przestrzennej i transformacji danych w celu zachowania interoperacyjności systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Duży postęp w rozwoju hydrogeologii sprawił, że drukowane słowniki hydrogeologiczne ulegają szybkiej dezaktualizacji.
W redakcji LEKSYKONU przyjęto zasadę, że jest on na bieżąco uzupełniany i poprawiany w miarę pojawiania się nowych terminów wprowadzanych do praktyki PSH oraz terminów stosowanych w aktach prawnych RP i UE, jak: ustawy, rozporządzenia, dyrektywy przewodniki wdrażania dyrektyw, które wynikają również z doświadczeń we wszystkich państwach Unii Europejskiej i poza nią.

Umieszczenie LEKSYKONU na stronie internetowej PSH zapewnia, że jest on publicznie dostępny w swojej aktualnej formie.

W zadaniach Służby stosowane jest fachowe słownictwo, które powinno być zrozumiałe dla szerszego grona osób zainteresowanych wodami podziemnymi, a nie tylko dla specjalistów w dziedzinie hydrogeologii.
Zespół autorski LEKSYKONU: Piotr Herbich, Paweł M. Leśniak, Janusz Michalak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski

 

Leksykon jest uzupełnieniem informacji zawartych w Słowniku hydrogeologicznym.

Słownik hydrogeologiczny