Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna (psh) udostępniła dokument pt. „Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych”. Przedstawiono w nim przewidywane oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 października do 31 października 2018 roku.


Niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego.

sytuacja hydro1

sytuacja hydro12

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – październik 2018 r.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna na okres 1 - 31 października 2018 r. określa stan, w którym w związku z naturalnymi wahaniami zwierciadła wód podziemnych, nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wody podziemnej.

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Zgodnie z aktualną informacją pozyskaną przez państwową służbę hydrogeologiczną liczba ujęć wód podziemnych, które aktywnie, corocznie działają w ramach poboru rejestrowanego, wynosi na obszarze kraju ponad 18 000, w tym około 15 000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg działania w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia. Według aktualnych danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ok. 70% zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego (nierejestrowanego) korzystania z wód oraz źródło wody dla utrzymania ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód podziemnych.

Z powodu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z występowaniem niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze kraju aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu najbliższego miesiąca. Będzie ona obejmowała okres 1 – 30.11.2018 r.

Zobacz Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Opracowano na podstawie informacji: www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html