Wydawnictwa PIG-PIB z nową punktacją

W Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. ogłoszono wykaz czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów. To część systemu ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzonego przez reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Pięciu czasopismom i seriom wydawniczym Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB przypisano nowe punkty, będące miarą ich renomy. Punkty otrzymały wydawnictwa: Geological Quarterly, Volumina Jurassica, Przegląd Geologiczny, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego i Prace Państwowego Instytutu Geologicznego.

Zmiany w punktacji wydawnictw wprowadzono w związku z wdrażaniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Na podstawie art. 267 ust. 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zobligowany był do sporządzenia wykazów wydawnictw oraz czasopism naukowych oraz ustalenia i przypisania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę oraz ich podział na grupy odpowiadające randze. Wykazy te zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335).

W wykazie znalazło się 5 wydawnictw Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Punktacja naszych czasopism i serii wydawniczych jest obecnie następująca:

Wykazy wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych to filary, na których opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Zamiarem ustawodawcy było sprawienie, aby badacze publikowali więcej wartościowych prac w bardziej prestiżowych tytułach, a polska nauka wzmocniła swoją pozycję w międzynarodowym obiegu myśli. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, każdy pracownik naukowy musi przedstawić do oceny swoje osiągnięcia. Badacze będą mogli wskazać do ewaluacji maksymalnie 4 publikacje w ciągu 4 lat.

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku i obejmie okres od 2017 do 2020 roku. Ocenę przeprowadzi powołana w marcu 2019 r. Komisja Ewaluacji Nauki. Przy ewaluacji bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Czasopismom naukowym można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. O ilości przyznanych punktów decydowali eksperci, wchodzący w skład 44 zespołów doradczych powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W końcową fazę opracowywania wykazu włączeni byli członkowie Komisji Ewaluacji Nauki.

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW [LINK].

Więcej informacji: konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja