Prace PIG - Tom 205 (2018)

UTWORY JURY ŚRODKOWEJ PRZEDGÓRZA KARPAT NA OBSZARZE WADOWICE–BUSKO–RZESZÓW, POŁUDNIOWA POLSKA

Władysław Moryc 1

1 Emerytowany pracownik Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa; Biura Geologiczngeo „Geonafta” – Ośrodek w Krakowie
i Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Abstrakt. Utwory jury środkowej na obszarze przedgórza Karpat polskich występują w dwóch rejonach, północno-wschodnim (Księżpol–Nowy Lubliniec–Lubaczów) opracowanym przez autora w 2004 r. i południowym (Wadowice–Busko–Rzeszów), będącym tematem monografii. Jura środkowa rejonu Wadowice–Busko–Rzeszów jest zbudowana głównie z utworów silikoklastycznych o miąższości przekraczającej 300 m, reprezentujących wiek co najmniej od bajosu do keloweju włącznie. W monografii przedstawiono wyniki badań uzyskane w 148 otworach wiertniczych, skorelowanych na podstawie wykresów geofizyki wiertniczej oraz oznaczeń fauny i flory. Szczegółowo omówiono stosunki dotyczące miąższości utworów poszczególnych poziomów środkowojurajskich oraz przedstawiono tektonikę i paleogeografię tych skał. Podkreślono przekraczające ułożenie utworów i transgresywny postęp morza tetydzkiego, stopniowo zwiększającego zasięg i zajmującego coraz większe obszary lądowe.

Słowa kluczowe: jura środkowa, bruzda środkowopolska, inwersyjny wał środkowopolski, rejon Wadowice–Busko–Rzeszów, litostratygrafia, paleogeografia.

 

pdf Prace PIG 205 (9.60 MB) pdf
(9.60 MB)