Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.

Najnowszy "Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce" jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z 2019 roku. W "Bilansie…" przedstawiono informację na temat ponad 14 tysięcy udokumentowanych złóż.

Najnowszy "Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce" zawiera dane dotyczące 14 247 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informacje o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółowe informacje o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Źródło danych o zasobach złóż kopalin, niezbędnych do sporządzenia "Bilansu..."stanowią dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – Ministra Środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 t.j.), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568 z późn. zm.).

okladka bilans 2019

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził "Bilans..." samodzielnie jako zadanie państwowej służby geologicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych, publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ww. ustawy. Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski », oprócz "Bilansu..." (w postaci pliku PDF) udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

"Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" ukazuje się od ponad 65 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 roku.

Dr inż. Mateusz Damrat
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski »

Druk "Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r." jest planowany na lipiec 2020 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej