Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej

Informujemy, że w związku z obecnym i prognozowanym występowaniem niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2019 r. państwowa służba hydrogeologiczna utrzymuje stan zagrożenia hydrogeologicznego dla następujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Ponadto stan zagrożenia wprowadza się również dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego.

 W związku z obecną (Komunikat 4a/2019) i prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną, wskazującą na wysoce prawdopodobne występowanie zjawiska niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2019 r. na znacznych obszarach kraju (Prognoza 7b/2019), państwowa służba hydrogeologiczna dnia 30.08.2019 r wydała kolejne w tym roku ostrzeżenie ( pdf Ostrzeżenie nr 2/2019 (59 KB) ). Jest ono aktualizacją informacji podanych w ostrzeżeniu nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r., dotyczącym wprowadzenia stanu zagrożenia hydrogeologicznego. 

Analiza danych monitoringowych wykazuje, że zjawisko niżówki hydrogeologicznej występuje obecnie powszechnie w województwie lubuskim, wielkopolskim i opolskim oraz, w mniejszej skali, w województwach: kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Przy założeniu wystąpienia w następnych tygodniach niekorzystnych warunków meteorologicznych, przeprowadzone symulacje wskazują na wysoce prawdopodobne utrzymanie się tego zjawiska w podanych lokalizacjach, a także rozwinięcie się niżówki hydrogeologicznej w innych regionach kraju, w szczególności w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Dla wszystkich wymienionych obszarów wprowadza się bądź utrzymuje stan zagrożenia hydrogeologicznego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się trudności w funkcjonowaniu ujęć eksploatujących głębsze poziomy wodonośne.

Poniżej na rycinie nr 1 przedstawiono orientacyjny zasięg zjawiska niżówki we wrześniu 2019 r., prognozowany przy założeniu niedoboru opadów atmosferycznych w nadchodzących tygodniach. Tabela nr 1 zawiera listę powiatów, na obszarze których prawdopodobieństwo wystąpienia niskich stanów płytkich wód podziemnych w najbliższych tygodniach uznano za wysokie.

Sytuacja hydrogeologiczna w Polsce

Ryc. 1. Lokalizacja obszarów, w obrębie których prognozuje się wystąpienie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2019 r. na tle podziału administracyjnego kraju na województwa i powiaty. Prognoza dotyczy scenariusza zakładającego wystąpienie niedoboru opadów atmosferycznych w najbliższych tygodniach na ternie kraju.

Tab. 1. Powiaty w porządku alfabetycznym, na obszarze których wystąpienie niskich stanów płytkich wód podziemnych we wrześniu 2019 r., przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w najbliższych tygodniach, uznano za wysokie.

 


Więcej informacji na temat prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej.