PIG-PIB na konferencji „Cyfryzacja w budownictwie i architekturze”

W dniach 15-20 września 2019 roku odbyła się 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica 2019. Wydarzenie miało miejsce w Muszynie – Złockiem oraz Krynicy - Zdroju. W konferencji czynny udział wzięli eksperci z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Coroczna konferencja jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu, łącząc środowisko naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, działających wspólnie na rzecz rozwoju sektora budownictwa. Organizatorem wydarzenia był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

W trakcie konferencji rozważane były najważniejsze problemy związane z projektowaniem, wznoszeniem oraz eksploatacją obiektów budowlanych. Konferencja składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej.

Myślą przewodnią części problemowej 65. edycji konferencji było zagadnienie cyfryzacji w budownictwie i architekturze. Tematyka części problemowej obejmowała osiem obszarów konferencyjnych rozważań:

 • Obsługa baz danych, Big Data
 • Grafika komputerowa, wizualizacje 3D
 • BIM – oprogramowanie
 • Automatyzacja w budownictwie
 • Druk 3D, skanery przestrzenne
 • Projektowanie parametryczne
 • GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym
 • IoT – internet rzeczy

W części problemowej mgr inż Grzegorz Ryżyński wygłosił referat pt.   pdf „Baza Danych Geologiczno - Inżynierskich - przykład zastosowań technologii GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym” (22.04 MB) (autorzy: dr Edyta Majer i mgr inż. Grzegorz Ryżyński). Działania Instytutu w zakresie tworzenia i udostępniania cyfrowej informacji geologicznej dla budownictwa i infrastruktury (Baza Danych Geologiczno - Inżynierskich, http://atlasy.pgi.gov.pl) doskonale wpisują się obecne trendy cyfryzacji w budownictwie i architekturze. Są również zgodne z nowymi trendami prowadzenia inwestycji budowlanych w technologii BIM (building information modeling). W trakcie dyskusji żywe zainteresowanie słuchaczy wzbudził opracowany przez PIG-PIB model danych geologiczno-inżynierskich oraz standaryzacja słowników bazy danych zgodna z normami PN/EN ISO. 

krynica2

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński przedstawia prezentację dotyczącą Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskich

krynica3

Baza Danych Geologiczno - Inżynierskich – przykład zastosowania technologii GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym

Tematyka części ogólnej obejmowała problemy naukowe z zakresu:

 • Budownictwa ogólnego
 • Fizyki budowli
 • Geotechniki
 • Inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej
 • Inżynierii materiałów budowlanych
 • Inżynierii przedsięwzięć budowlanych
 • Konstrukcji betonowych
 • Konstrukcji metalowych
 • Mechaniki konstrukcji i materiałów
 • Budownictwa hydrotechnicznego

Na część ogólną złożyło się łącznie 66 prac. Referaty te były prezentowane podczas 17 tematycznych sesji konferencyjnych. W części ogólnej delegaci PIG-PIB zaprezentowali w sesji „Inżynieria komunikacyjna, mostowa i kolejowa” referat pt. pdf „Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie” (6.56 MB)  (autorzy: E. Majer, M. Sokołowska). Referat wygłosiła dr Edyta Majer. W referacie prezentowano publikację "Wytyczne badań podłoża drogowego – Część 1", będącą jednym z efektów realizacji projektu badawczego „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” realizowanego w latach 2016-2018 w ramach programu krajowego "RID: Rozwój Innowacji Drogowych", ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i współfinansowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wytyczne wdrażane są od 27 czerwca 2019 roku w projektach prowadzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i dotyczą dokumentowania badań podłoża budowlanego inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Obecność delegatów PIG-PIB na konferencji pozwoliła zaprezentować środowisku inżynierów budownictwa i architektów działania prowadzone w ramach projektów naukowych i zadań państwowej służby geologicznej z zakresu geologii inżynierskiej.

Jedną z konkluzji części problemowej konferencji było stwierdzenie, że cyfryzacja staje się płaszczyzną integrującą wszystkie branże, będące częścią procesu budowlanego, a technologia BIM (Building Information Modeling) staje się wspólnym środowiskiem realizacji dużych projektów budowlanych. Bez wzrostu świadomości informatycznej uczestników procesu inwestycyjnego, standaryzacji formatów i modeli danych oraz zapewnienia interoperacyjności stosowanych narzędzi i środowisk cyfrowego wspomagania projektowania, niemożliwy będzie dalszy dynamiczny rozwój sektora budowlanego.

Tekst: Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer
Zdjęcia: Edyta Majer

Wytyczne badań podłoża budowlanego w budownictwie

wytyczne