Nowy otwór hydrogeologiczny na terenie PIG-PIB

Zakończyliśmy wiercenie otworu hydrogeologicznego na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie. Otwór ma głębokość 95 metrów i ujmuje wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego, którego strop występuje na głębokości 74 m p.p.t. Odwiercony otwór zastąpił zlikwidowaną w listopadzie 2020 r. studnię obserwacyjną I/40/4, której stan techniczny uniemożliwiał dalsze prowadzenie badań monitoringowych oraz pobór próbek do analiz chemicznych.

Wiercenie

Prace wiertnicze wykonane zostały przez pracowników państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) przy wykorzystaniu własnej wiertnicy NORDMEYER typ DSB O/3. Wiercenie otworu wykonano systemem obrotowym na płuczkę świdrem gryzowym Ø 222 mm. W otworze zabudowano kolumnę filtrową PCV Ø 110 mm o wzmocnionej konstrukcji. Podobne konstrukcje stosowane są w większości nowych otworów hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Relatywnie niewielka średnica umożliwia sprawne opróbowanie otworów większością stosowanych zestawów pompowych. Zastosowane do zabudowy materiały gwarantują zachowanie pełnej sprawności otworów w długim okresie badań i obserwacji.

Wiercenie otworu hydrogeologicznego w PIG

Stacja hydrogeologiczna nr I/40 jest jednym z 46 obiektów tej rangi na terenie kraju. Powstała w latach 60-tych XX wieku. W okresie ponad 50 lat stacja przechodziła kilka modernizacji polegających na likwidacji otworów, których stan z racji na wiek ulegał pogorszeniu, wykonywaniu w ich miejsce otworów zastępczych, wymianie obudów studziennych i uzbrojenia otworów. Obecnie stacja liczy 3 otwory hydrogeologiczne, w których prowadzone są badania monitoringowe oligoceńskiego, mioceńskiego i czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Pomiary położenia zwierciadła wody wykonywane są w sposób automatyczny. Zainstalowana aparatura pomiarowa wykonuje pomiary co godzinę i raz dziennie przesyła dane na serwery Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wiercenie hydrogeologiczne

Prowadzenie wierceń hydrogeologicznych dla ustanawiania nowych otworów obserwacyjno-badawczych sieci monitoringu wód podziemnych to jedno ze stałych zadań państwowej służby hydrogeologicznej, której obowiązkiem ustawowym jest utrzymanie sieci obserwacyjno-badawczej, zapewnienie właściwego stanu technicznego punktów monitoringowych i dostarczanie wiarygodnych danych o stanie ilościowym i jakościowym wód podziemnych na terenie kraju.

Dane uzyskiwane w wyniku badań monitoringowych służą m.in. do analiz i ocen bieżącej sytuacji hydrogeologicznej, opracowywania prognoz zmian wielkości zasobów, oceny stanu jednolitych części wód podziemnych oraz szacowania zagrożeń wód podziemnych. Dane monitoringowe są analizowane na potrzeby raportowania do Komisji Europejskiej, jak również są powszechnie udostępniane społeczeństwu.

Informacja o monitoringu wód podziemnych

Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na kwiecień i maj 2021

Tekst: Anna Kuczyńska, Anna Bagińska
Zdjęcia: Anna Kuczyńska, Michał Zieliński