Sprawozdanie z działalności państwowej służby hydrogeologicznej za 2020 r. zostało zatwierdzone

Minister do spraw gospodarki wodnej zatwierdził "Sprawozdanie z działalności państwowej służby hydrogeologicznej za 2020 rok". Państwowa służba hydrogeologiczna realizuje zadania państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę. Bieżąca działalność państwowej służby hydrogeologicznej jest finansowania ze środków budżetu państwa. Na podstawie z art. 360 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nadzór nad działalnością państwowej służby hydrogeologicznej pełni minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (Minister Infrastruktury).

W 2020 r. zadania państwowej służby hydrogeologicznej, o których mowa w art. 369, 374, 380, 381 oraz 387 ustawy Prawo wodne realizowane były na podstawie umowy dotacji nr BBF.WR.II.3113.3.1.2020, zawartej w dniu 13 lutego 2020 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dotujący) a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (Dotowany). Dnia 31 grudnia 2020 r. zawarty został aneks nr 1 ww. umowy, przenosząc obowiązki finansującego i nadzorującego na Ministra Infrastruktury.

Prace realizowane przez PSH w 2020 r. obejmowały:

 • wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych w zakresie oceny stanu ilościowego wód podziemnych (czytaj więcej >> ),
 • opracowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej w kraju (czytaj więcej >>),
 • prace badawcze i rozwojowe na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych (czytaj więcej >>),
 • dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (czytaj więcej >>),
 • prace w zakresie kartografii hydrogeologicznej (czytaj więcej >>),
 • opracowanie Informatora PSH (czytaj więcej >>),
 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji hydrogeologicznych (czytaj więcej >>).

Zadaniem stałym PSH było również opracowywanie oraz dystrybucja kwartalnych biuletynów informacyjnych wód podziemnych i rocznika hydrogeologicznego oraz prognoz i komunikatów dotyczących sytuacji hydrogeologicznej kraju, a także ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych.  Informacje te przekazywane były w sposób określony w Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz. U. 2019 poz. 1215).

W rozpatrywanym okresie prowadzono również bieżące prace związane z utrzymaniem i rozwojem punktów badawczych oraz hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych prowadzonej i rozwijanej przez państwową służbę hydrogeologiczną (art. 381 ustawy Prawo wodne).

W 2020 r. zrealizowane zostały 42 zadania, których zasadnicza część dotyczyła prac wykonywanych w sposób ciągły lub cyklicznie powtarzalny. Część zadań wynikała z harmonogramu prac związanych z kolejnym cyklem aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy bądź realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska.

Łącznie w realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej w 2020 r. zaangażowanych było 205 pracowników PIG-PIB, zatrudnionych w kilkunastu komórkach organizacyjnych zarówno w Warszawie, jak też w jednostkach regionalnych zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Kielcach i Lublinie. Ponadto prowadzono współpracę z kilkunastoma firmami z branży geologicznej, wykonującymi prace zlecane w ramach kooperacji (prace podwykonawców).

Realizacja prac prowadzona była w 6 grupach tematycznych, obejmujących zadania powiązane ze sobą organizacyjnie i merytorycznie:

 1. Wykonywanie pomiarów, badań i obserwacji hydrogeologicznych, utrzymanie hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych (11 zadań)
 2. Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych informacji /prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych (12 zadań)
 3. Wykonywanie analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej (12 zadań)
 4. Koordynacja zadań PSH, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych (5 zadań)
 5. Mapa hydrogeologiczna Polski „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (1 zadanie)
 6. Reambulacja dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych wykonanych przed 2012 r. (1 zadanie)

Wyniki zadań PSH stanowią ważny element gospodarki wodnej kraju. Zasoby informacyjne PSH są podstawowym i powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji przy wykonywaniu prac projektowych, dokumentacyjnych i kartograficznych z dziedziny hydrogeologii, geologii, geologii inżynierskiej, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego i gospodarki wodnej. Dane dostarczane przez PSH znajdują szerokie zastosowanie w administracji rządowej, samorządowej, służbach państwowych oraz coraz częściej w sektorze prywatnym jako podstawowe informacje wspomagające proces podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Jednocześnie znaczna część efektów rzeczowych zadań PSH stanowi bezpośredni wkład do dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, takich jak plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy. Stanowią one podstawę do podejmowania działań kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód podziemnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na jakość wody, a także poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz efektywnemu przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Zobacz: Biuletyn PSH 2020 

Okładka synteza psh 2020