Przegląd Geologiczny (2017-11-2) tom 65

pg okl 1 2017 11 2pg okl 4 2017 11 2

 

pdf ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH W WARUNKACH ZMIAN KLIMATYCZNYCH, BADANIA REGIONALNE I MODELOWE (210 KB)

 

1173
pdf Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej (676 KB)
Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński, Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska

 

1179
pdf Zmiany reżimu wydajności i potencjału zasobności źródeł – implikacje do ich klasyfikacji (260 KB)
Sebastian Buczyński

 

1184
pdf Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska) (1.49 MB)
Łukasz Chabudziński, Teresa Brzezińska-Wójcik

 

1189
pdf Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi (2.30 MB)
Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka

 

1197
pdf Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego (562 KB)
Robert Duda, Michał Maruta, Jan Macuda, Sylwester Tyszewski

 

1202
pdf Badania modelowe strefy aeracji z wykorzystaniem programu Unsat Suite i badań georadarowych (460 KB)
Magdalena Gańko, Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki

 

1206
pdf Wpływ odwzorowania warunków hydrostrukturalnych na jakość regionalnego numerycznego modelu filtracji (949 KB)
Jacek Gurwin, Rafał Serafin

 

1211
pdf Wykorzystanie danych geofizycznych w procesie budowy regionalnego modelu przepływu wód podziemnych (4.07 MB)
Marcin Honczaruk, Mirosław Musiatewicz, Sławomir Filar

 

1218
pdf Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza (1.72 MB)
Magdalena Matusiak, Jan Przybyłek

 

1225
pdf Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego (280 KB)
Józef Mikołajków, Agnieszka Piasecka, Dorota Węglarz

 

1229
pdf Porównanie modeli przepływu wód podziemnych wykorzystujących metody elementów analitycznych AEM oraz różnic skończonych FDM – studium przypadku (699 KB)
Grzegorz Nikiel

 

1234
pdf Modelowanie wielowarstwowych zbiorników wodonośnych na przykładzie GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków–Niemodlin (643 KB)
Lidia Razowska-Jaworek, Zbigniew Kaczorowski, Marcin Pasternak, Joanna Cudak

 

1239
pdf Zmiany stanów i temperatury wód podziemnych w wybranych zlewniach Karkonoszy (939 KB)
Michał Rysiukiewicz, Henryk Marszałek

 

1244
pdf Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i ich odzwierciedlenie w stanach wód podziemnych (przykłady z Dolnego Śląska) (1.09 MB)
Stanisław Staśko, Robert Tarka, Sebastian Buczyński

 

pdf JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH, EKSPLOATACJA I MONITORING ZASOBÓW WODNYCH (202 KB)

 

1251
pdf Zmienność składu chemicznego wód podziemnych zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) (554 KB)
Linda Chudzik, Tomasz Kotowski

 

1257
pdf Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna (1019 KB)
Józef Górski

 

1264
pdf Identyfikacja okresów suszy hydrogeologicznej na podstawie obserwacji źródeł w Pienińskim Parku Narodowym (pieniński pas skałkowy) – wyniki wstępne (1.66 MB)
Włodzimierz Humnicki

 

1270
pdf Zmiany chemizmu wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006–2015 (733 KB)
Izabela Jamorska, Arkadiusz Krawiec

 

1276
pdf Zmiany składu chemicznego wód podziemnych na obszarach sandrowych na przykładzie rejonu Borów Tucholskich (1.08 MB)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka

 

1282
pdf Geogeniczne anomalie chlorkowe w wodach podziemnych poziomów użytkowych Polski centralnej (1.17 MB)
Dorota Kaczor-Kurzawa

 

1290
pdf Zmienność mineralizacji wód dopływających z poziomu wapienia podstawowego do wyrobisk górniczych kopalni Rudna KGHM (3.88 MB)
Barbara Kiełczawa, Anna Chudy, Stanisław Ślusarczyk

 

1296
pdf Zanieczyszczenie metalami ciężkimi przypowierzchniowych warstw gruntu w otoczeniu południowej obwodnicy Krakowa (1.26 MB)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek

 

1301
pdf Adaptacja wskaźnika SPI na potrzeby monitorowania suszy w wodach podziemnych (1.03 MB)
Agnieszka Kowalczyk

 

1306
pdf Charakterystyka hydrochemiczna wód w rejonie Polskiej Stacji Polarnej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe) (610 KB)
Tomasz Krogulec, Ewa Krogulec, Jerzy Małecki, Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak

 

1312
pdf Analiza wpływu oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-komunalnych ze źródeł rozproszonych na jakość wód podziemnych na przykładzie prac zespołu interwencyjnego państwowej służby hydrogeologicznej (1002 KB)
Anna Kuczyńska, Rafał Janica

 

1319
pdf Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy) (1.08 MB)
Małgorzata Malata, Jacek Motyka, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski

 

1329
pdf Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej (1.15 MB)
Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz

 

1334
pdf Granica laminarnego przepływu wody w obsypce żwirowej studni eksploatacyjnej (1.30 MB)
Maciej Matyka, Mariusz Mądrala

 

1339
pdf Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska) (1.48 MB)
Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Damian Zięba

 

1344
pdf Eksploatacja zasobów wody podziemnej w Lublinie w latach 1955-2015 (3.24 MB)
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób

 

1350
pdf Warunki hydrogeochemiczne i podatność na zanieczyszczenie wód podziemnych w zlewni górnej Raduni (503 KB)
Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Dawid Potrykus

 

1356
pdf Badania zmienności i zależności temperatury wód podziemnych od wód rzecznych na ujęciach infiltracyjnych (1.48 MB)
Jan Przybyłek, Dariusz Kasztelan

 

1363
pdf Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanychz wykonaniem ujęć wód podziemnych (58 KB)
Marek Rasała

 

1367
pdf Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych (182 KB)
Anna Rojek, Karolina Piskorek, Anna Kuczyńska, Dorota Palak-Mazur

 

1371
pdf Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych (399 KB)
Jacek Różkowski, Andrzej J. Witkowski, Janusz Kropka, Sławomir Rzepecki

 

1377
pdf Jakość wód podziemnych w obszarze projektowanego ujęcia w Wojkowicach (trias, GZWP Bytom) (507 KB)
Jacek Różkowski, Krzysztof Jóźwiak, Sylwester Sadowski, Sławomir Wesołowski

 

1383
pdf Skład chemiczny wód porowych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessowo-glebowej w Zaprężynie (SW Polska) (1.73 MB)
Jacek Skurzyński, Magdalena Modelska, Jerzy Raczyk, Stanisław Staśko, Zdzisław Jary

 

1388
pdf Analiza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia (388 KB)
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Adam Postawa

 

1393
pdf Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce (108 KB)
Andrzej J. Witkowski, Dominika Dąbrowska

 

1398
pdf Identyfikacja wymywania azotu na podstawie badań chemizmu wód w rolniczych systemach drenarskich na przykładzie Wysoczyzny Kałuszyńskiej (987 KB)
Sebastian Zabłocki

 

1403
pdf Modelowanie numeryczne w celu oceny wpływu eksploatacji rud miedzi w Lubińsko-Głogowskim Obszarze Miedzionośnym na warunki eksploatacji ujęcia „Sobin-Jędrzychów” (1.24 MB)
Karol Zawistowski

 

1411
pdf Ocena zasobów ujęcia wód podziemnych w Świniarsku z wykorzystaniem modelowania numerycznego (1.27 MB)
Robert Zdechlik, Waldemar Morański

 

1416
pdf Ocena wielkości współczynnika potencjalnej redukcji azotanów w wodach podziemnych dla obszaru Polski (597 KB)
Anna J. Żurek, Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

1421
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (41 KB)

 

pdf SPONSORZY I PARTNERZY (2.53 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GEOLOGICZNY ATLAS POLSKI (223 KB)

 

pdf 25TH SALTWATER INTRUSION MEETING (5.43 MB)