Przegląd Geologiczny (2009-09) tom 57


MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEO
THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND

726
Złoża soli — wspaniała
historia i nowe wyzwania

Rock salt deposits — splendid
history and new challenges

Henryk Jacek Jezierski

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

731
Parlament  Europejski
VII kadencji (2009–2014)

European Parliament elected
for the 2009–2014 term

Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

733
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

736
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

737
XII Seminarium z cyklu
Metodyka Rozpoznawania
i Dokumentowania Złóż Kopalin
oraz Geologicznej Obsługi Kopalń
pt. Dokumentowanie i ochrona
złóż kopalin
— Czarna, 2–5.06.2009

12th Seminar on Methodology
of Prospecting and Exploration
of Mineral Deposits and Geological
Service for Mines — Exploration
and Protection of Mineral Deposits
— Czarna, 2-5.06.2009

Barbara Radwanek-Bąk,
Joanna Specylak-Skrzypecka,
Grażyna Ślusarczyk, Jerzy Górecki

740
Międzynarodowe Sympozjum
Geochemii Stosowanej (24 IAGS)
— Kanada, Fredericton,
Nowy Brunszwik,
1–6.06.2009

24th International Applied
Geochemistry Symposium (IAGS)
— Canada, Fredrictown,
New Bruswick,
1–6.06.2009

Katarzyna Jarmołowicz-Szulc,
Aleksandra Kozłowska

KRONIKA
CHRONICLE

742
X Ogólnopolski i III Polsko-Litewski
Konkurs Geologiczno-Środowiskowy
Nasza Ziemia — środowisko
przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro
pod hasłem ZIEMIA GIGANTÓW

10th Polish and  3rd Polish-Lithuanian
Geological-Environmental Competition
— Our Earth — natural environment
yesterday, today and tomorrow,
with the topic THE EARTH OF GIANTS

Włodzimierz Mizerski

743
Wystawa Agaty Sudeckie
z kolekcji Jana Rzymełki
w Muzeum Geologicznym PIG

Exhibition Agates of the Sudety Mts
from Jan Rzymełka Collection
in the PGI Geological Museum

Elżbieta Jackowicz, Włodzimierz Mizerski

RECENZJE
REVIEWS

744
D.J. Poehls & G.J. Smith
— Encyclopedic Dictionary
of Hydrogeology

Jan Dowgiałło

745
P. Daszkiewicz & R. Tarkowski
— Pobyt i badania przyrodnicze
Jeana-Etienne’a Guettarda
w Rzeczypospolitej (1760–1762)

P. Daszkiewicz & R. Tarkowski
— Jean-Etienne Guettard’s stay
and studies of the nature
in Poland in the years 1760–1762

Jacek Oleksyn

746
W. Kaess & H. Kaess (red.)
— Deutsches Baederbuch,
Wydanie II

Jan Dowgiałło

748
Z. Frankowski, M. Graniczny,
B. Juszkiewicz-Bednarczyk,
R. Kramarska, Z. Pruszak,
P. Przezdziecki, M. Szmytkiewicz,
M. Werno & J. Zachowicz
— Zasady dokumentowania
geologiczno-inżynierskich warunków
posadowienia obiektów budownictwa
morskiego i zabezpieczeń brzegu
morskiego

Z. Frankowski, M. Graniczny,
B. Juszkiewicz-Bednarczyk,
R. Kramarska, Z. Pruszak,
P. Przezdziecki, M. Szmytkiewicz,
M. Werno & J. Zachowicz
— Principles of engineering-geological
assessments of foundation conditions
for offshore structures and seacoast
protection

Andrzej Cieślak

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

749
Aktualia ropy
naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

XIV MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJUM SOLNE QUO VADIS SAL
Bezpieczeństwo Energetyczne Polski:
Magazynowanie paliw i bezpieczne
składowanie w złożach soli kamiennej
(perspektywy regionu gdańskiego)
Gdańsk-Jelitkowo,
8–9.10.2009
pod redakcją
Grzegorza Czapowskiego
XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON SALT QUO VADIS SAL
Energy Safety of Poland: Fuels/gas storage
and safe waste disposal in rock salt deposits
(perspectives from the Gdańsk region)
Gdańsk-Jelitkowo, Poland,
8–9.10.2009
edited by
Grzegorz Czapowski

752
XIV Międzynarodowe Sympozjum
Solne Quo Vadis Sal — Bezpieczeństwo
Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw
i bezpieczne składowanie w złożach soli
kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego)
— Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009

XIV International Symposium On Salt
Quo Vadis Sal — Energy Safety of Poland:
Fuels/gas storage and safe waste disposal
in rock salt deposits (perspectives from
the Gdańsk region)
— Gdańsk-Jelitkowo, Poland,
8–9.10.2009

Grzegorz Czapowski, Jerzy Nawrocki,
Jacek Wachowiak

754
Polityka państwa
w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego kraju w aspekcie
wykorzystania złóż solnych
jako magazynów paliw
i bezpiecznych składowisk

Domestic energy security policy
and the role of rock salt deposits
as sites for  fuel storages and safe
waste depositories

Henryk Paszcza, Anna Margis

755
Polskie magazyny gazu ziemnego
— od Mogilna do Kosakowa

Polish underground gas storages
— from Mogilno to Kosakowo

Teresa Laskowska, Jan Szczebyło,
Kazimierz Gąska, Paweł Wilkosz


GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA
ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA
W REGIONIE GDAŃSKIM
GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
OF SALT DEPOSITS AND RELATED
ROCKS IN  GDAŃSK REGION

757
Złoża permskiej soli kamiennej
i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej
— budowa geologiczna i zasoby

Permian rock salt and potash deposits
of the Puck Bay — geology and resources

Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec,
Tadeusz Marek Peryt, Maciej Tomaszczyk,
Jacek Chełmiński

759
Stratygrafia i litologia
fanerozoiku
na Pomorzu Gdańskim

Phanerozoic stratigraphy and lithology
of the Gdańsk Pomerania

Ryszard Wagner, Zdzisław Modliński,
Bronisław Szymański

760
Utwory kenozoiku
w nadkładzie złóż soli
w regionie Zatoki Puckiej

Cenozoic overburden
of salt rocks deposits
in the Puck Bay region

Regina Kramarska,
Jacek Robert Kasiński

761
Wybrane problemy
dokumentowania warunków
hydrogeologicznych w związku
z podziemnym (bezzbiornikowym)
magazynowaniem płynnych
węglowodorów w złożach
soli kamiennej

Hydrogeological issues
in selection of location
for underground storage
of liquid hydrocarbons
in salt deposits

Mirosław Lidzbarski

763
Ocena stabilności pokładów
soli cechsztyńskiej na wyniesieniu
Łeby
pod kątem lokalizacji
magazynów
paliw płynnych

Perspectives of Zechstein salt
stability
 on the Łeba Elevation
and location
 of liquid fuel storage

Marek Jarosiński

764
Perspektywy magazynowania
węglowodorów w najstarszej
soli kamiennej (Na1) cechsztynu
w rejonie Kartuzy–Gdańsk
(bloki koncesyjne 48 i 49)

Hydrocarbon storage potential
of  Zechstein Oldest Halite (Na1)
salts in the Kartuzy–Gdańsk area
(concession blocks 48 and 49)

Krzysztof Kwolek, Mirosław Słowakiewicz

BUDOWA I EKSPLOATACJA
KAWERNOWYCH MAGAZYNÓW
 I SKŁADOWISK ODPADÓW
W ZŁOŻACH SOLI
CONSTRUCTION AND USE
OF CAVERN-TYPE STORAGE
AND WASTE DEPOSITORY
FACILITIES IN SALT DEPOSITS

765
Wpływ właściwości odkształceniowych
soli kamiennej na powstawanie stref
o podwyższonej przepuszczalności
w otoczeniu podziemnego magazynu gazu

Influence of rock salt strain behavior
on origin of increased permeability zones
around underground gas storage

Danuta Flisiak

767
Efektywna pojemność
komór magazynowych gazu
w pokładowych złożach soli kamiennej

Effective capacity of gas storage
caverns in stratiform rock salt deposits

Jarosław Ślizowski, Monika Wiśniewska,
Karolina Wojtuszewska

769
Interpretacja kształtów
kawern mierzonych
echosondą Chemkop

Interpretation of cavern shapes
measured by OBRGSChem
Chemkop
ultrasonic sensor

Michał Kościuszko, Bartłomiej Rałowicz

769
Importance of sonar cavern
surveying in the monitoring
and operation of natural gas caverns

Profilowania sonarowe kawern
w monitoringu i eksploatacji
kawernowych magazynów gazu

Andreas Reitze, Michael Krieter,
Hartmut von Tryller

770
Ocena ługowalności soli
jako podstawa określenia
technologii ługowania złóż soli

Salt leachability assessments
in selection of technology for
leaching of salt deposits

Wiesław Kasprzyk

771
Określenie głębokości strefy zaniku
ługowania na podstawie pomiaru
prędkości propagacji ultradźwięków
w solance i jej temperatury

Determination of depth extent
of leaching zone on the basis
of ultrasonic velocity
and temperature measurements

Maria Kalaga, Bartłomiej Rałowicz

772
Problems and prospects
for construction of radioactive
waste disposal sites in Belarus

Problemy i pespektywy budowy
składowisk odpadów
promieniotwórczych na Białorusi

Anatoly Makhnach, Natalia Petrova,
Vitali Kutyrlo, Eduard Vysotsky

WPŁYW PODZIEMNEJ
EKSPLOATACJI ZŁÓŻ
SOLI NA ŚRODOWISKO
INFLUENCE OF UNDERGROUND
SALT DEPOSITS EXPLOITATION
ON ENVIRONMENT

773
Solankowy
węzeł gordyjski

The brine management
— the Gordian knot
in constructing the cavern
storage facilities

Andrzej Maciejewski

774
Problem zrzutu
solanki do Zatoki Puckiej

Brine discharge
to the Puck Bay — a real
problem for future investments

Lidia Kruk-Dowgiałło, Jacek Nowacki,
Radosław Opioła

776
Warunki hydrologiczne
Zatoki Gdańskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Zatoki Puckiej

Hydrological conditions
of the Puck Bay as the part
of Gulf of Gdańsk

Marzenna Sztobryn, Waldemar Stepko

777
Rozprzestrzenianie się solanki
w wodach Zatoki Puckiej

Spreading of brine
in the Puck Bay

Małgorzata Robakiewicz,
Wojciech Robakiewicz

778
Modelowanie rozprzestrzeniania się
solanki w wodach morskich
na przykładzie Zatoki Puckiej

Modeling of brine spreading
in the marine environment
— the case study of Puck Bay

Małgorzata Robakiewicz

780
Wpływ solanki na liczbę
bakterii w wodzie naddennej
i osadach dennych

Influence of salt brine
on the number of bacteria
in water and sediments

Małgorzata Michalska, Monika Cieszyńska,
Jacek Nowacki, Maria Bartoszewicz

781
Ograniczenie rozpuszczalności
siarczanów wapnia i magnezu
w solance produkowanej metodą
otworowego ługowania złóż soli

Reduction of solubility of calcium
and magnesium sulphates
in brines
from borehole
leaching of salt deposits

Andrzej Gardeła

782
Zmienność wskaźników
deformacji powierzchni terenu Wieliczki

Variability of ground surface
deformation indexes in Wieliczka area

Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk

783
Rurociągi polietylenowe
w zastosowaniach przemysłowych:
hydrotransport, rurociągi podwodne,
zastosowania w górnictwie (w aspekcie
budowy składowisk w złożach soli kamiennej)

Polyethylene pipes in industrial applications:
transport of slurry, underwater pipelines,
mining industry applications (in the aspect
of building depositories in rock salt deposits)

Paweł Birecki, Krzysztof Korbiński

ZJAWISKA KRASOWE
W ZłOŻACH SOLNYCH
KARST PHENOMENA
IN SALT DEPOSITS

784
Procesy ługowania
na przykładzie wysadu solnego Wapna

Leaching processes — the case study
of Wapno salt dome

Rafał Ratajczak, Joanna Jaworska

785
Izotopy tlenu i siarki
gipsów czapy solnej Mogilna

Oxygen and sulphur isotopes
from gypsum cap rock
of Mogilno
 salt dome

Joanna Jaworska, Paweł Wilkosz,
Rafał Ratajczak

786
Geochemical characteristics
and genetic interpretation
of solutions
 in the Gorleben
salt dome

Charakterystyka geochemiczna
i geneza ługów z wysadu
solnego Gorleben

Michael Schramm, Jörg Hammer,
Tatjana Kühnlenz, Gerhard Mingerzahn

787
Prediction of  karst zones
at the Stebnyk fields of potash
salts (Ukraine) and adjacent territories
on the basis of geological, geophysical
and geochemical monitoring

Prognozowanie wystąpień krasu
w kopalni soli potasowych w Stebniku
i jej otoczeniu (Ukraina) w oparciu
o monitoring geologiczny,
geofizyczny i geochemiczny

Andriy Poberezhskyy, Oksana Stupka

MODELOWANIE 3D W GEOLOGII
I GÓRNICTWIE SOLNYM
3D MODELING IN SALT MINING
AND GEOLOGY

787
3D modele geologiczne
i geochemiczne pokładowego
złoża soli kamiennej w rejonie
Zatoki Puckiej — możliwości
zastosowania w typowaniu
najlepszych miejsc pod ługowanie
kawern do celów magazynowych

3D geological and geochemical
models of stratiform salt deposit
in the Puck Bay area for selection
of best localities for leaching
of storage caverns

Tomaszczyk Maciej, Czapowski Grzegorz,
Tomassi-Morawiec Hanna,
Chełmiński Jacek,
Nowacki Łukasz

788
GEOravis — a new tool
for searching,
 visualization
and interpretation

of exploration data
in 3D geological models

of salt structures

GEOravis — nowe narzędzie
do poszukiwań, wizualizacji
i interpretacji
danych
w 3D modelach geologicznych

struktur solnych

Tatjana Kühnlenz, Jörg Hammer,
Gerhard Mingerzahn, Detlef Schlüter,
Michael Schramm

789
WinUbro dla platformy .NET
— nowe możliwości

WinUbro for the .NET framework
— new capabilities

Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

791
Podziemne magazynowanie
węglowodorów w kawernach
solnych
w Polsce — wymiar
strategiczny
i możliwości
poprawy stanu
środowiska
naturalnego

Storage of hydrocarbons in salt
caverns — strategic significance

and the use of salt brine as a medium
for improvement of environment

Grzegorz Pieńkowski

798
Złoża soli w Polsce — stan
aktualny i perspektywy

zagospodarowania

Salt deposits in Poland
— the current state and perspectives
for management of the resources

Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski

812
Geometria i ewolucja wybranych
struktur solnych z obszaru
Niżu Polskiego w świetle
danych sejsmicznych

Geometry and evolution
of selected salt structures
in the Polish Lowlands
in the light of seismic data

Piotr Krzywiec

819
Geologiczne i górnicze
aspekty budowy magazynowych
kawern solnych

Construction of storage caverns
in salt deposits — geological
and mining aspects

Andrzej Kunstman,
Katarzyna Poborska-Młynarska,
Kazimierz Urbańczyk

829
Geologiczne uwarunkowania
składowania wysokoaktywnych
odpadów promieniotwórczych
w złożach soli w Polsce

Geological conditions of high level
radioactive waste storage
in Polish salt deposits

Kazimierz Ślizowski, Leszek Lankof