Przegląd Geologiczny (2009-08) tom 57


MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEO
THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND

622
Geologia
dla turystyki

Geology
and Tourism

Henryk Jacek Jezierski

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

626
Unijne wsparcie
klastrów innowacyjnych

European Union supports
innovative clusters

Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

628
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

631
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

633
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY
GEOLOGICAL KALEIDOSCOPE

636
Geologia
piwa

Geology
of beer

Paweł Lis

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

638
Nowe perspektywy poszukiwań
morskich kręgowców kredowych
w nieczynnej kopalni fosforytów
w Annopolu nad Wisłą

New chances in quest
for Cretaceous marine vertebrates
in abandoned phosphate mine
at Annopol on Vistula River

Marcin Machalski, Artur Komorowski,
Marian Harasimiuk

642
II OGÓLNOPOLSKI
KONGRES GEOTERMALNY
Energia geotermalna
— dla zrównoważonego
rozwoju i ochrony klimatu

Bukowina Tatrzańska,
23–25.09.2009
pod redakcją
Józefa Chowańca i Beaty Kępińskiej
II POLISH
GEOTHERMAL CONGRESS
Geothermal energy
for sustainable development
and climate protection

Bukowina Tatrzańska,
23–25.09.2009
Edited by
Józef Chowaniec & Beata Kępińska

643
Energia geotermalna
— stan i perspektywy
wykorzystania na świecie

Geothermal energy
— current state and prospects
of use in the world’s scale

Beata Kępińska

643
Wykorzystanie wód
geotermalnych w Polsce

Use of geothermal
waters in Poland

Wiesław Bujakowski

644
Zmiany strumienia cieplnego
Europy w skali regionalnej
i głębokościowej i ich wpływ
na szacowanie zasobów
energii geotermicznej głębokich
zamkniętych systemów typu EGS
(Enhanced Geothermal Systems)

Changes of heat flow in regional
scale and along with depth in Europe
and their influence on estimates
of geothermal energy resources
of deep closed-loop systems
of Enhanced Geothermal Systems
(EGS) type

Jacek Majorowicz, Stanisław Wybraniec

644
Warunki występowania
wód termalnych na obszarze
Karpat Ukraińskich

Geothermal regime
and thermal waters
of the Carpathian
region of Ukraine

Ihor Kurovets, Ihor Hrytsyk,
Oleksandr Prykhodko, Vitaliy Osadchiy

645
Ekonomiczne aspekty
wykorzystania geotermii w Polsce

Economic aspects of use
of geothermal energy in Poland

Gabriela Kierzyk

646
Bariery dla rozwoju
wykorzystania energii
geotermalnej w Polsce
i propozycje zmian

Barriers for use
of geothermal
energy
in Poland and proposals

of changes

Beata Kępińska

647
Uregulowania prawne
i zasady wsparcia finansowego
przedsięwzięć geotermalnych
we Francji, Niemczech i Holandii

Legal regulations and financial
rules for support of geothermal
projects in France, Germany
and the Netherlands

Barbara Tomaszewska

648
Koncepcja rozwoju
ciepłowni geotermalnych
wspomagających miejskie
systemy ciepłownicze

Concept of development
of geothermal heat plants
in support for municipal
heating networks

Zdzisław Bociek

649
Energia geotermalna
jako element realizacji
programu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
na terenach nieprzemysłowych
województwa śląskiego
— uwarunkowania prawne
i bariery rozwoju

Geothermal energy
as an element of programme
of use of renovable energy sources
in non-industrialized parts
of the Silesian Voivodeship
— legal status and barriers
for development

Tadeusz Adamski

649
Historia powstania
geotermalnego kompleksu
rekreacyjno-rehabilitacyjnego
w Bukowinie Tatrzańskiej

History of origin
of recreation-rehabilitative
fitness geothermal complex
at Bukowina Tatrzańska

Edward Kuchta

650
PEC Geotermia Podhalańska SA
— stan obecny i perspektywy rozwoju
PEC Geotermia Podhalańska SA

Heating Enterprise — current state
and perspectives of development

Czesław Ślimak

651
Znaczenie badań
podhalańskiego systemu
geotermalnego dla eksploatacji
wód geotermalnych

Significance of studies
on Podhale geothermal syste
 for further exploitation

Beata Kępińska

652
Rezultaty analiz gazów
szlachetnych w wodach
termalnych niecki podhalańskiej

Results of analyses
of noble gases in thermal
waters of the Podhale Basin

Józef Chowaniec, Marek Duliński,
Paweł Mochalski, Joanna Najman,
Ireneusz Śliwka, Andrzej Zuber

653
Uzdatnianie wód termalnych
ujętych otworem Bańska IG-1
do celów pitnych jako jeden
z kierunków ich kompleksowego
wykorzystania

Geothermal water purification
for human consumption
as one of directions of complex
use of waters from
the Bańska IG-1 well

Barbara Tomaszewska

654
Wykorzystanie wód
geotermalnych na przykładzie
Geotermii Uniejów

The use of geothermal waters
at the example of Geotermia
Uniejów Project

Jacek Kurpik

654
Koncepcja hybrydowej
siłowni geotermalnej w Uniejowie

Concept of Uniejów hybrid
geothermal plant

Paweł Hanausek, Piotr Klonowicz,
Jan Krysiński

655
Możliwości pozyskiwania
energii odnawialnej i problemy
związane z eksploatacją ciepłowni
geotermalnych wykorzystujących
wody termalne z kolektorów porowych

Renewable energy potential
and problems related with exploitation
of geothermal heat plants run on water
from porous collectors

Henryk Biernat, Stanisław Kulik,
Bogdan Noga

656
Wody termalne
w uzdrowisku Ciechocinek

Thermal waters
in the Ciechocinek spa

Arkadiusz Krawiec

656
Wody termalne
w rejonie Grudziądza

Thermal waters
in the Grudziądz area

Arkadiusz Krawiec

657
Możliwości wykorzystania
wód termalnych występujących
na terenie Poznania i Wielkopolski
do celów leczniczych i rekreacyjnych

Possibilities to use thermal waters
of the Poznań area and Wielkopolska
region for recreation and therapeutic
purposes

Teresa Latour, Michał Drobnik

658
Dokładność rozpoznania
geologicznego a powodzenie
wierceń geotermalnych
w regionie sudeckim

Accuracy of geological surveys
and chances for geothermal
production wells in the Sudety Mts.

Wojciech Ciężkowski, Krzysztof Grzegorczyk,
Henryk Marszałek, Mirosław Wąsik

658
Perspektywiczne miejsca
występowania wód termalnych
na ziemi kłodzkiej

Perspective areas
of occurrence of thermal
waters in the Kłodzko area

Elżbieta Liber, Barbara Kiełczawa

660
Hydrogeochemia szczaw
termalnych dusznickiego
systemu hydrogeotermicznego

Hydrogeochemistry of thermal
mineral waters (szczawy) of Duszniki
hydrogeothermal system

Beata Wiktorowicz

660
Perspektywy wykorzystania
zasobów geotermalnych jury dolnej
w północno-zachodniej części Polski
do celów ciepłowniczych,
balneologicznych i rekreacyjnych

Perspectives of use of geothermal
water resources of the Lower Jurassic
of northwestern Poland for heating,
recreation and therapy

Anna Sowiżdżał

661
Możliwości zagospodarowania
złóż wód termalnych
w rejonie miasta Poddębice

Possibilities of use of thermal
waters in the area of Poddębice town

Marek Hajto, Anna Karska

661
Projekt pozyskania energii
z wód zlikwidowanej kopalni
węgla kamiennego

Project of use of energy
of water from an abandoned
coal mine

Eleonora Solik-Heliasz

662
Geograficzne i klimatyczne
uwarunkowania energii geotermalnej
— propozycja skojarzenia
energetyki geotermalnej z solarną

Geographic and climatic constrains
of geothermal energy — a proposal
of a solar-geothermal hybrid system

Stanisław Ostaficzuk

663
Porównanie i ocena
efektywności pracy trzech systemów
wykorzystywania energii zasilanych
z poziomego wymiennika geotermicznego

Comparison and evaluation
of effectiveness of work of three energy
systems fed from horizontal geothermal
heat exchanger

Aleksander A. Stachel, Radomir Kaczmarek

663
Ocena efektywności pracy
ciepłowni geotermalnej z absorpcyjną
pompą ciepła zasilającą sieć cieplną
z regulacją ilościową

Effectiveness of geothermal heat
plant
with absorption heat pump
for supply
of heating network
withquantitative regulation

Władysław Nowak, Sławomir Wiśniewski

663
Przegląd instalacji
binarnych na świecie

A review of binary
installations
 used
in the world

Michał Kaczmarczyk

664
Ocena wpływu parametrów wody
geotermalnej na efektywność
jej wykorzystania do zasilania
siłowni binarnej

Influence of parameters
of geothermal waters on their
usability in binary cycle power plant

Władysław Nowak,
Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur,
Aleksander A. Stachel

664
Elektrochemiczne badania
korozyjne w instalacjach
geotermalnych

Electrochemical methods
of testing corrosion
in geothermal
 installations

Jacek Banaś, Bogusław Mazurkiewicz,
Wojciech Solarski

666
Nowa metodyka rozpoznawania
wgłębnej budowy geologicznej
w celu wskazania optymalnej
lokalizacji otworów geotermalnych

New methods for surveys
of deep geological structure
for optimal
location
of geothermal wells

Wiesław Bujakowski

666
Metody
elektromagnetyczne w geotermii

Electromagnetic methods
in geothermal exploration

Michał Stefaniuk, Marek Wojdyła

668
LXXIX ZJAZD POLSKIEGO
TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO
Budowa geologiczna Tatr i Podhala
ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk geotermalnych na Podhalu

Bukowina Tatrzańska,
26–29.09.2009
pod redakcją
Józefa Chowańca i Alfreda Uchmana

LXXIX ANNUAL MEETING
OF THE POLISH GEOLOGICAL SOCIETY
Geological structure of the Tatra Mts.
and Podhale region, with a special attention
paid to geothermal phenomena in Podhale

Bukowina Tatrzańska,
26–29.09.2009
Edited by
Józef Chowaniec & Alfred Uchman

669
Alpejskie fazy
orogeniczne w Tatrach

Alpine orogenic phases
in the Tatra Mts.

Jerzy Lefeld

674
Kras tatrzański — rozwój wiedzy
w ostatnich trzydziestu latach

Karst in the Tatra Mountains
— developments of knowledge
in the last thirty years

Michał Gradziński, Helena Hercman,
Ditta Kicińska, Grzegorz Barczyk,
Pavel Bella, Peter Holúbek

685
Znaczniki środowiskowe
w wodach termalnych
niecki podhalańskiej

Environmental tracers
in thermal waters
of Podhale Basin

Józef Chowaniec, Marek Duliński,
Paweł Mochalski, Joanna Najman,
Ireneusz Śliwka, Andrzej Zuber

694
Warunki rozwoju
i rozmieszczenie torfowisk
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej

Development conditions
and distribution of peat bogs
in the Orava-Nowy Targ Basin

Adam Łajczak

703
Małe otwornice
„eocenu numulitowego” Tatr
— stratygrafia i paleośrodowisko

Small foraminifera
of “Nummulitic Eocene”
of the Tatra Mts. — stratigraphical
aspect and paleoenvironment

Barbara Olszewska

714
Zarys badań paleobotanicznych
czwartorzędu na terenie
Tatr, Pienin i Podhala

Overview of palaeobotanical
investigations on the Quaternary
in the Tatra Mts., Pieniny Mts.
and Podhale region

Anna Hrynowiecka-Czmielewska

719
Modyfikacja rekonstrukcji
czaszki triasowego płaza Tatrasuchus
z Tatr na podstawie interpretacji
jego pokrewieństw

Modification of reconstruction
of the Tatrasuchus skull based
on interpretation of its phylogeny

Tomasz Sulej