Konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy

10 grudnia 2015 r. w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy dla administracji geologicznej.

Konferencja zgromadziła kilkadziesiąt osób – przede wszystkim geologów powiatowych i wojewódzkich, którzy uczestniczyli również w organizowanych od września do listopada szkoleniach, a także wykładowców, którzy pracowali z nimi przez trzy miesiące.

Finał projektu szkoleniowego dla administracji geologicznej

Osiem szkoleń w czterech miastach, ponad sto godzin wykładów i konsultacji, blisko czterystu uczestników każdego z dwóch etapów szkolenia – to bilans projektu szkoleniowego Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej.

10 grudnia w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy dla administracji geologicznej. Konferencja zgromadziła kilkadziesiąt osób – przede wszystkim geologów powiatowych i wojewódzkich, którzy uczestniczyli również w organizowanych od września do listopada szkoleniach, a także wykładowców, którzy pracowali z nimi przez trzy miesiące. Trzydniowe szkolenia odbyły się osiem razy, w czterech miastach – w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

- Jestem niesłychanie dumny z zespołu, który udało się stworzyć, który to zorganizował i przekazał Państwu wiedzę. Cieszą nas wysoka ocena tego przedsięwzięcia, ale także uwagi krytyczne, które przyjmujemy od Państwa z pokorą. Pozwolą nam lepiej planować przyszłe szkolenia – mówił Andrzej Przybycin, dyrektor PIG-PIB ds. Państwowej Służby Geologicznej otwierając konferencję. Zapowiedział też, że Państwowy Instytut Geologiczny będzie starał się kontynuować tego typu przedsięwzięcia.

Z danych zaprezentowanych przez przedstawicielkę zespołu projektu szkoleniowego, która dokonała szczegółowego podsumowania projektu, wynika, że uczestników szkoleń najbardziej interesowała problematyka informacji geologicznej, jej prawne aspekty, ale także kwestia baz danych geologicznych oraz problematyka ruchów masowych, przede wszystkim osuwisk.

Tej kwestii, jako szczególnie istotnej z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury oraz Systemowi Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), poświęcony był specjalny blok wykładów konferencji podsumowującej. Dr Zbigniew Perski, dyrektor Oddziału Karpackiego szczególnie mocno podkreślił jak ważne, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce, jest ostrzeganie przed osuwiskami i przeciwdziałanie ich skutkom.

– Projekt SOPO to jednak przede wszystkim ludzie, unikalny zespół specjalistów zaangażowany w swoją pracę, którą traktuje jako misję – zaznaczył dyrektor Perski. O szczegółach – zagrożeniu, sposobach jego oceny i metodach przeciwdziałania – opowiedzieli zebranym wybitni specjaliści w tej dziedzinie, pracownicy Programu Geozagrożenia Państwowego Instytutu Geologicznego – prof. Antoni Wójcik, dr Dariusz Grabowski i dr Tomasz Wojciechowski.

Podsumowanie geologicznych i prawnych podstaw dokumentowania złóż zaprezentował prof. Marek Nieć z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnym Polskiej Akademii Nauki.

Konferencję zakończyła prezentacja dr Kamilli Olejniczak z Działu Informacyjnego PIG-PIB, poświęcona problemom administracji geologicznej wpływającym na sprawność jej funkcjonowania w samorządach powiatowych i wojewódzkich.

Projekt szkoleniowy, realizowany jest w ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej przez Dział Informacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Adresowany został do osób pełniących funkcje geologów powiatowych i wojewódzkich. Celem projektu było wsparcie merytoryczne pracowników administracji geologicznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu szeroko rozumianej geologii, a także umożliwienie bezpośrednich spotkań i wymiany poglądów z pracownikami państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.Objęty honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju, projekt sfinansowany został w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu realizowanego w latach 2014 - 2015 przeprowadzono konsultacje z pracownikami administracji geologicznej. Pozwoliło to na zebranie szczegółowych informacji na temat aktualnego stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Wyniki konsultacji stanowiły podstawę do przygotowania programu szkoleń dla przedstawicieli administracji geologicznej.

W okresie od września do listopada br. zorganizowano trzydniowe szkolenia, prowadzone w dwóch cyklach tematycznych w tej samej formie i treści w 4 miejscach w Polsce (Gdańsk, Kraków, Warszawa i Wrocław).

Szkolenie prowadzone w ramach I cyklu obejmowało 15 godzin wykładów oraz prawie 2 godziny konsultacji, prowadzonych przez 11 prelegentów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Ministerstwa Środowiska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z następującej tematyki:

 • Planowanie przestrzenne a działalność regulowana prawem geologicznym i górniczym
 • Postępowanie koncesyjne w praktyce terenowych organów administracji geologicznej
 • Dane geologiczne gromadzone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych oraz tematycznych bazach prowadzonych przez PIG-PIB
 • Projekt robót geologicznych. Projekt zagospodarowania złoża
 • Prowadzenie ruchu w zakładzie górniczym
 • Rekultywacja terenów pogórniczych
 • Informacja geologiczna
 • Archiwizowanie danych geologicznych i archiwa geologiczne
 • System informacyjny Geoinfonet

Każde szkolenie II cyklu to blisko 12 godzin wykładów i ponad 3 godziny konsultacji, prowadzonych przez 29 prelegentów z różnych jednostek regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, z następującej tematyki:

 • Rozpoznawanie, ustalanie i zagospodarowanie zasobów wód podziemnych. Zasady dokumentowania wód podziemnych
 • Zasady projektowania ujęć wód podziemnych
 • Monitoring wód podziemnych
 • Problemy badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a procedury administracyjne
 • Ruchy masowe ziemi i System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) a obowiązki administracji
 • Odpady a rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych - aspekty formalno-prawne
 • Perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej a procedury administracyjne
 • Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne
 • Geośrodowiskowe dane przestrzenne jako narzędzie w zarządzaniu zasobami naturalnymi
 • Problematyka historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz ocen stanu środowiska w zadaniach administracji państwowej i samorządowej

Z myślą o przedstawicielach administracji geologicznej opracowano specjalną edycję miesięcznika Przegląd Geologiczny. Wydawnictwo obejmuje 17 artykułów na tematy wskazane podczas konsultacji opracowane przez zespół ponad 30 autorów z: Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Ministerstwa Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta Gdyni.

Projekt, którego zakończenie planowane jest na 31 grudnia br. jest pierwszym przedsięwzięciem na tak dużą skalę skierowanym do osób pełniących funkcje geologów powiatowych i wojewódzkich. Ogromne zainteresowanie, liczne konsultacje, potrzeba stałego podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych osób zajmujących się sprawami geologii w urzędach szczebla powiatowego i wojewódzkiego wskazuje na zasadność wprowadzenia cyklicznych szkoleń.Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www projektu.

Galeria zdjęć

Maja Kowalska, Andrzej Rudnicki