Trzęsienie ziemi na Filipinach

11 sierpnia 2021 r. o godz. 17:46:14.0 UTC (12 sierpnia 2021 r., godz. 01:46:14.0 czasu lokalnego) w regionie wyspy Mindanao, Filipiny miało miejsce silne podmorskie trzęsienie ziemi o magnitudzie M7.1. Epicentrum zdarzenia zlokalizowane było około 76 km na ESE od Mati, Filipiny (populacja: 105 tys. mieszkańców) oraz 69 km na SE od San Ignacio, Filipiny (6,3 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) znajdowało się na głębokości 58 km. Omawiane zjawisko było odczuwalne w silnym stopniu (wstrząsy na poziomie VI i VII w skali Mercallego) w obszarze epicentralnym.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 UTC, region: Mindanao, Filipiny.

filipiny 11.08.2021 tab 1

filipiny 11.08.2021 mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 UTC w regionie wyspy Mindanao, Filipiny (oprac. PSG, mapa bazowa CIA).

filipiny 11.08.2021 mapa 2

Lokalizacja epicentrum (na poziomie regionalnym i lokalnym) zjawiska sejsmicznego o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 UTC (oprac. EMSC)

filipiny 11.08.2021 mapa 3

Mapy zasięgu intensywności i odczuwalności trzęsienia ziemi o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 UTC z epicentrum zlokalizowanym w regionie wyspy Mindanao, Filipiny – oprac. USGS (lewy) oraz EMSC (prawy).

Szacowana liczba ludności wraz ze stopniem odczuwalności zjawiska M7.1 dla obszaru pokazanego na mapie około 500 km wokół epicentrum (oprac. USGS).

filipiny 11.08.2021 mapa 4

W okresie od 5 do 16 sierpnia2021 r. (± 5 dni względem daty wystąpienia zjawiska M7.1) zarejestrowano 197 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5, w tym 26 zjawisk o magnitudzie M>4.5.

Statystyka zjawisk sejsmicznych oraz charakterystyka aktywności sejsmicznej w regionie epicentralnym mierzona dobową liczbą zidentyfikowanych zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5 w okresie od 5 do 16 sierpnia 2021 r. – oprac. PSG na podst. danych EMSC.

filipiny 11.08.2021 tab 2

filipiny 11.08.2021 wykres 1

 

filipiny 11.08.2021 mapa 5

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r. godz. 17:46:14.0 UTC w regionie wyspy Mindanao, Filipiny oraz epicentrów wstrząsów o magnitudzie M>=2.5, zarejestrowanych przed oraz po wstrząsie głównym w okresie 5-16 sierpnia 2021 r. (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA).

Opisywane trzęsienie ziemi rejestrowane było również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku pokazano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i PG15 (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG.

Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 10360 km (93°), natomiast od stacji PG15 około 10600 km (95°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 17:59:20.9 UTC, tj. po upływie 13 min 06.9 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji PG15 o godz. 17:59:31.6 UTC, tj. po upływie 13 min 17.6 s.

 

filipiny 11.08.2021 sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M7.1 z epicentrum w regionie wyspy Mindanao, Filipiny z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych: w Hołownie (PG14) oraz w Dziwiu (PG15). Czerwonym kolorem zaznaczone zostały wstąpienia fal P i S.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r. którego epicentrum było zlokalizowane w regionie wyspy Mindanao, Filipiny odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na poniższym rysunku.

filipiny 11.08.2021 sejsmo 2

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M7.1 z 11 sierpnia 2021 r., godz. 17:46:14.0 (UTC). Czerwonym kolorem zaznaczone zostało pierwsze wstąpienie fali P.

Na rysunku zaprezentowane zostały trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi z epicentrum zlokalizowanym w regionie wyspy Mindanao, Filipiny. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej