Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony północno-zachodni i koniński – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2019 2022
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce Krajowy 2015 2019
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) Krajowy 2014 2019
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) Krajowy 2014 2019
Aktualizacja  Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (I etap - 160 arkuszy) Krajowy 2018 2025
Analiza danych geologicznych z obszarów objętych koncesjami na poszukiwanie i rozpoznanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Krajowy 2012 2015
Analiza dostępności i możliwości wykorzystania danych na potrzeby opracowania 3D modelu wgłębnej budowy geologicznej wybranego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2013 2014
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż surowców nieenergetycznych: Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2021
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż węglowodorów: Ocena potencjału zasobowego i możliwości eksploatacji metanu z pokładów węgla w zaniechanych złożach węgla kamiennego Krajowy 2019 2021
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010