Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III. Krajowy 2019 2020
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska, w latach 2018-2021 Krajowy 2019 2022
Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski oraz wydanie kolejnych tomów serii wydawniczej „Inwentarza jaskiń Polski” Krajowy 2019 2021
Pomorski Ośrodek Edukacji Geologicznej "Biała Góra" (etap I) Krajowy 2019 2020
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony północno-zachodni i koniński – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2019 2022
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2019 2020
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II Krajowy 2019 2022
Monitoring Geodynamiczny Polski - etap III Krajowy 2019 2021
Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - etap II Krajowy 2019 2020
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla wykonania 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - II etap realizacji Krajowy 2019 2019