Bazy danych

Bazy pełnotekstowe

Copernicus Publications  copernicus publications logo

Dostęp wolny. Wydawca około 30 recenzowanych czasopism Open Access z zakresu geologii i dziedzin pokrewnych oraz innych publikacji powstających we współpracy z European Geosciences Union (EGU).

DOAJ (Directory of Open Access Journals)  doaj

Dostęp wolny. Serwis Open Access indeksujący największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa czytelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Zapewnia bezpłatny, otwarty dostęp do pełnych tekstów.

EBSCO    ebscohostlogo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Obejmuje ona pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 BAZ PEŁNOTEKSTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH CZASOPISMA NAUKOWE RÓŻNYCH WYDAWCÓW, KSIĄŻKI, GAZETY I INNE PUBLIKACJE (Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source) oraz 7 BAZ ABSTRAKTOWYCH (Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center, AHFS Consumer Medication Information). Po wejściu na stronę serwisu (login again) należy wybrać interfejs klikając w EBSCOhost.

EUR-Lex   alt 

Dostęp wolny. Internetowy portal prawa Unii Europejskiej. Zapewnia oficjalny i najszerszy możliwy dostęp do dokumentów prawnych UE. Jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE i codziennie aktualizowany.

Geoscience e-Journals   alt 

Dostęp wolny. Baza recenzowanych czasopism elektronicznych z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Pozwala na bezpłatny pełny lub częściowy dostęp on-line do obecnego wydania i/ lub archiwów.

INFONA  infona logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Służy naukowcom do prezentowania rezultatów badawczych i materiałów edukacyjnych (własne publikacje, wykłady, rozprawy doktorskie). Ponadto archiwizuje zakupione w ramach akademickich licencji krajowych czasopisma i książki wydawnictw Elsevier, Springer oraz Wiley.

INIS (International Nuclear Information System)  inis logo 

Dostęp wolny. Baza na temat pokojowego wykorzystania energii atomowej, podlega IAEA (International Atomic Energy Agency, Vienna). Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z czasopism, raportów, materiałów konferencyjnych, książek, patentów, dysertacji, przepisów prawnych i norm. Zakres czasowy od 1946, aktualizowana na bieżąco.

Internetowy System Aktów Prawnych   isap logo

Dostęp wolny. Baza zawiera aktualizowane na bieżąco opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

J-STAGE  j stage logo a3

Dostęp wolny. Multidyscyplinarne źródło publikacji naukowych wydawanych w Japonii. Udostępnia pełne teksty czasopism, materiałów konferencyjnych, raportów oraz sprawozdań - najczęściej za darmo, w niektórych przypadkach po spełnieniu dodatkowych warunków, np. indywidualnej rejestracji lub na zasadzie pay per view.

OSTI.GOV   osti gov logo

Dostęp wolny. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów raportów Departamentu Energii oraz cytowań z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych (od 1943 r.), multimediów, rekordów baz danych. Baza obejmuje dziedziny takie jak chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Jej wydawcą jest U.S. Department of Energy.

Science Direct - czasopisma i książki   sciencedirect logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism i książek wydawnictwa Elsevier w ramach krajowej licencji akademickiej obejmuje ponad 1600 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 tytułów archiwalnych oraz książki: ponad 1700 monografii z lat 2013 i 2014, ponad 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.

SpringerLink - czasopisma i książki  springerlink logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Wielodziedzinowa baza czasopism i książek wydawnictwa Springer z zagwarantowanym krajową licencją akademicką dostępem do pełnych tekstów części z nich: ponad 2 tys. czasopism bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz ok. 300 archiwalnymi, archiwum serii książkowych i książek wydanych w latach: 2004-2005, 2009-201, 2017-2019.

Wiley Online Library  wiley logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Dzięki krajowej licencji  akademickiej baza Wiley Online Library dysponuje dostępem do pełnych tekstów z ponad 1400 czasopism wraz z archiwami od 1997 roku oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015 z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Bazy bibliograficzne

ARIANTA  arianta logo

Dostęp wolny. Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 4,5 tys. polskich naukowych i branżowych czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach www spisy treści i/ lub abstrakty.

BazTech   alt 

Dostęp wolny. Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca od 1998 r. artykuły z ponad 700 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami także pełne teksty publikacji. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki.

Bibliografia Geologiczna Polski, od 2006 alt 

Bibliografia Geologiczna Polski, lata 1989-2005   alt

Dostęp wolny. Bibliografia Geologiczna Polski (BGP) prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów. Obejmuje zarówno publikacje wydawane w kraju, jak i zagraniczne. Zawiera prace z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, takich jak: geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia. Opracowywane są w niej monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe.

Bibliography of New Mexico Geology  alt 

ChemSpider   royalsocietyofchemistry 

Dostęp wolny. Baza gromadząca informacje o związkach chemicznych, oferująca dostęp do milionów struktur chemicznych. Opisy i struktury związków chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do pełnych tekstów) i informacją patentową. Na stronie http://www.chemspider.com/GettingStarted.aspx  znaleźć można informacje dotyczące korzystania z bazy.

Electronic Journals Library  neu ezb logo en

Dostęp wolny. Baza tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensburgu zawierająca informacje oraz linki do naukowych czasopism elektronicznych. Dostępność pełnych tekstów sygnalizowana jest ikonami: zielona - dostęp otwarty, pomarańczowa - dostęp otwarty  do części tekstów, czerwona - dostęp po wykupieniu subskrypcji.

GeoRef  georef logo  Dostęp wolny

GeoRef   alt  Dostęp ze strony ProQuest na hasło (można  otrzymać w czytelni BG)

Baza danych GeoRef, założona przez American Geosciences Institute (AGI) w 1966 r., jest najobszerniejszą bazą danych AGI w dziedzinie nauk o Ziemi i co roku powiększana jest o ponad 100 tys. źródeł z całego świata. Baza obejmuje ponad 3 mln odniesień do geonaukowych artykułów z czasopism fachowych, książek, map, materiałów konferencyjnych, raportów i prac naukowych. ProQuest Deep Indexing: Earth Sciences uzupełnia bazę danych GeoRef o dostęp do milionów indeksowanych wykresów, diagramów, ilustracji, map, fotografii, tabel i innych tego typu elementów z naukowej literatury badawczej i technicznej.

GSW - GeoScienceWorld  geoscienceworld logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Baza  czasopism z zakresu nauk o Ziemi. Dla czytelników korzystających z komputerów PIG-PIB dostępne są pełne teksty.

Ingenta   ingenta logo 

Dostęp wolny. Wielodziedzinowa baza literatury naukowej z wolnym dostępem na poziomie abstraktów.

Polska Bibliografia Naukowa  Polska Bibliografia Naukowa logo   

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Scopus     scopus logo

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów. Baza podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Taylor & Francis Online   taylor francis online logo

Wielodziedzinowa baza czasopism i książek z wolnym dostępem na poziomie abstraktów. Pełne teksty artykułów tylko w czasopismach prenumerowanych przez PIG-PIB  w Taylor & Francis Group lub będących w wolnym dostępie.

Web of Science   clarivate analytics 

Dostęp z komputerów PIG-PIB. Interdyscyplinarna kolekcja baz, abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów, produkowana przez Clarivate Analytics. Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, a wśród baz dostępnych w ramach licencji krajowej znajdują się: Science Citation Index Expanded, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index, Journal Citation Reports.

Wirtualna Biblioteka Nauki   wirtualna bibliteka nauki logo

Prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) system udostępniania naukowych baz danych przez Internet. Poszczególne zasoby udostępniane są w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki na podstawie umów licencyjnych zawieranych pomiędzy ICM a wydawcami. Obok pełnych tekstów czasopism i baz bibliograficzno-abstraktowych największych światowych wydawców (Elsevier, Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press) WBN udostępnia także zasoby krajowe w postaci baz bibliograficzno-abstraktowych, otwartych repozytoriów publikacji i danych oraz pełne teksty z czasopism polskich.