Przegląd Geologiczny (2015-12-1) tom 63

pg okl 1 2015 12 1pg okl 4 2015 12 1

 

ARTYKUŁY OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ ZADANIA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ”
Artykuły pod redakcją Mai Kowalskiej, Mirosława Rutkowskiego i Magdaleny Sidorczuk

 

1310
pdf Państwowa Służba Geologiczna i Hydrogeologiczna ramię w ramię z administracją geologiczną (42 KB)
pdf Materiały dodatkowe (1.81 MB)
Magdalena Sidorczuk, Maja Kowalska

 

1312
pdf Podstawowe problemy i potrzeby edukacyjne administracji geologicznej (502 KB)
Anita Starzycka, Maja Kowalska

 

1321
pdf Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze a nowe zadania samorządów (59 KB)
Rafał Miland

 

1326
pdf Geologia i górnictwo w świetle niektórych wymagań zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska (66 KB)
Alekskander Lipiński

 

1333
pdf Wybrane problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa wojewódzkiego (51 KB)
Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak

 

1336
pdf Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa powiatowego (57 KB)
Andrzej Narwojsz

 

1340
pdf Postępowanie administracyjne w celu uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji dla złóż kopalin, będących w kompetencjach starosty (367 KB)
Kamilla Olejniczak

 

1347
pdf Współdziałanie organów nadzoru górniczego i organów administracji szczebla powiatowego w zakresie rekultywacji terenów po działalności górniczej (58 KB)
Lidia Król

 

1352
pdf Przykłady regulacji prawnych nadmiernie utrudniających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż (62 KB)
Piotr Lenik

 

1357
pdf Informacja geologiczna: podmioty uprawnione, rozporządzanie, gromadzenie, udostępnianie oraz dokumentowanie prawa do informacji geologicznej (69 KB)
Magdalena Agnieszka Piątkowska

 

1364
pdf Problematyka osuwiskowa w działalności służby geologicznej i administracji publicznej (2.64 MB)
Paweł Marciniec, Izabela Laskowicz, Ziemowit Zimnal, Dariusz Grabowski, Wojciech Rączkowski

 

1373
pdf Mapa Geośrodowiskowa Polski dla racjonalnego zarządzania zasobami środowiska (3.29 MB)
Olimpia Kozłowska, Marta Sołomacha, Iwona Walentek

 

1381
pdf Problemy badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a procedury administracyjne (181 KB)
Edyta Majer, Marta Sokołowska

 

1388
pdf Geotermia niskotemperaturowa – informacja geologiczna i procedury prawne (856 KB)
Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer

 

1397
pdf Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne (335 KB)
Jakub Sokołowski, Mariusz Socha

 

1403
pdf Formalno-prawne aspekty dotyczące zasobów wód podziemnych będące w kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego (664 KB)
Piotr Herbich, Józef Mikołajków, Elżbieta Przytuła, Małgorzata Woźnicka

 

1410
pdf Cyfrowe zasoby geoinformacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego podstawowym źródłem informacji geologicznej (1.10 MB)
Tomasz Nałęcz, Jacek Kocyła

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

1417
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 
pdf PSH – Państwowa Służba Hydrogelogiczna (1.66 MB)

 
pdf TRT – Test Reakcji Termicznej (530 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 
pdf Polecane publikacje (1.02 MB)